کارشناسی ارشد رشته مشاوره توانبخشی در دانشگاه آزاد خمینی شهر

دانشگاه آزاد خمینی شهرکارشناسی ارشد رشته تحصیلی مشاوره توانبخشی در دانشگاه آزاد اسلامی – واحد خمینی شهر تصویب شد.

قابل به ذکر است ” مشاوره توانبخشی ” رشته ای نوپا و البته جذاب است و مسلماً راه درازی تا جا افتادن واقعی این رشته تخصصی در جامعه وجود دارد.

محورهای اصلی این رشته پرطرفدار معتادان، سالمندان و به ویژه معلولین می باشند و همان طور که از محورهای این رشته استنباط می شود، مشاوره توانبخشی یک ضرورت اساسی برای جامعه محسوب می شود و باید بیشتر به آن توجه داشت.

منبع: روابط عمومی وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا