نقش مددکاران اجتماعی در سیستم های حمایت اجتماعی: قانون جهانی حمایت اجتماعی

نقش مددکاران اجتماعی در سیستم های حمایت اجتماعی: قانون جهانی حمایت اجتماعی
برگرفته شده از اجلاس همگانی فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۶ در سئول کره
۷۳ درصد از مردم امکان دسترسی ندارند یا دسترسی بسیار محدودی به حمایت اجتماعی دارند که نتیجه تثبیت حداکثری فقر، رنج و مشقت در زندگی اکثر مردم در جهان است. امنیت اجتماعی به عنوان حق انسانی مقدسی است که در بیانیه جهانی حقوق بشر و در پیمان نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است. متعهد برای ایجاد حداقل سطوح سلامت و حمایت اجتماعی برای تمام شهروندان تعیین شده است. تلاشی که سازمان جهانی پیشنهاد داده است بند ۲۰۲ است، به عبارتی؛ ضرورت و اهمیت تعیین حداقل میزان حمایت اجتماعی، از طریق بسترسازی آن به عنوان حقی برای امنیت اجتماعی ملی است. اما دولتها در ساماندهی سیستم های حمایت اجتماعی ملی شان آزاد هستند.
طیق پیشنهاد و جنبش اجلاس جهانی فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۱۴، سیاست فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی شامل “نقش مددکاری اجتماعی در بسترسازی حمایت اجتماعی” تعیین شد و خط مشی این بیانیه شامل ۲ قسمت تعیین گردید: اولین قسمت شامل ضرورت در دسترس قرار گرفتن سیستم های حمایت اجتماعی کافی برای همه مردم بود. دومین قسمت شامل هدایت فعالیت مددکاران اجتماعی با مردمی که درگیر با این سیستم ها هستند میباشد. در هر دو قسمت تمرکز روی مستقر ساختن و راهیافتن مددکاران اجتماعی در رفاه اجتماعی است؛ که از طریق ایجاد و تشکیل شیوه های متنوع حمایت اجتماعی برای دستیابی به توسعه اجتماعی می باشد. نتایج مثبت اقتصادی، منجر به افزایش تاب آوری، پایداری، انعطاف پذیری و ایجاد جوامعی موزون و سازگار میشود.

====================

۳ October 2016
The Role of Social Work in Social Protection Systems: The Universal Right to Social Protection
Adopted at the IFSW General Meeting 2016, Seoul, Korea.
“۷۳% of world population have no or very restricted access to social protection resulting in the perpetuation of extreme poverty and hardship in the lives of the majority of the world’s inhabitants”, (ILO (2014) World Social Protection Report 2014/15)
Social security is a human right enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and in the Covenant of Economic, Social and Cultural Rights. States are in the obligation to provide a minimum level of well-being and social support for all citizens. The ILO -Recommendation 202 (2012) concerning the national implementation of Social Protection Floors defines a minimum level of social protection as a right for social security. But governments are free in the way they conceive and organize their national social protection systems.
Following the motion at the IFSW General Meeting 2014 calling for an IFSW policy on “The Role of Social Work in Social Protection Floor” this policy paper comprises two parts: The first addresses the need for all people to have access to competent social protection systems. The second part is directed at the role of social workers working with people engaged with these systems. Both parts advance that the understanding of social work locates social welfare in a broader context of a social developmental model making social protection transformative, leading to positive economic outcomes, to more sustainable, stabilised, resilient and harmonious societies.
Part I: The Role of Social Protection Systems in Sustained Social Development
Part II: The Role of the Social Worker in Social Protection Systems

گردآوری و ترجمه: هما صدری؛ عضو تیم کارگروه روابط بین الملل وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا