اقدام دولت نروژ نسبت به خشونت وارده به مددکارن اجتماعی در حین کار

WEFWEFدولت نروژ جلسه ی عمومی جهت چگونگی وضع مقررات جدید نسبت به خشونت وارده به مددکارن اجتماعی در حین کار برگزار کرد. “اتحادیه ی نروژی از مددکاران و مربیان اجتماعی بانام اختصاری FO “ طی سالها روی این مقررات کار کرده است و این مقررات امیدوار کننده به نظر می رسد.
در دوسال گذشته دونفر از مددکاران اجتماعی حین کار با مراجعین کشته شده اند. تحقیقان نشان داده است که خشونت و تهدید به خشونت از مشکلات اساسی مددکاران اجتماعی در نروژ است و بیشترین مددکاران اجتماعی در معرض خطر در سازمانهای رفاهی کودک و مراکز نگهداری افراد با ناتوانایی های گسترده کار می کنند.
اتحادیه نروژی مددکاران و مربیان اجتماعی نروژ با اتحادیه های دیگری چون پلیس و پرستاری کار کرده است تا دولت مسولیت را بر عهده بگیرد. طی سال قربانی خشونت شدن منجر به افزایش فراوانی مرخصی استعلاجی می شود وFO استدلال کرده است که کار فرمایان موظف هستند که امنیت را به عنوان یک الویت در نظر بگیرند تا امکان کار؛ در چنین محیطهای آسیب پذیر ادامه پذیر باشد.
مقررات جدید گامی مهم به سوی یک محیط امن تر کا ر ؛برای مددکاران اجتماعی و سایر کار کنانی می باشد که در معرض خشونت و تهدید می باشند . FO این نظر را به عنوان یک پیروزی ارزیابی کرده است . البته باید در گذشته بسیاری از کارها انجام می شده است تا ما امروز با اطمینان می توانستیم بگوییم همه مراکز کاری در نروژ امن هستند.
حالا ما ضروری است مطمئن شویم که کار فرماها باید قدمها ی جدید جهت قانون گذاری های جدید در جهت اقدام بردارند.
با توجه به قانون گذاری ، اثر مقررات جدید طی سال ۲۰۱۶ خواهد بود.

منبع: NASW
ترجمه: فاطمه جعفری / دکترای مددکاری اجتماعی
منبع: وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا