بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی به مناسبت “روز جهانی عدالت اجتماعی” | عدالت نیازمند مشارکت حداکثری مردم است

ترجمه: هماصدری در سراسر دنیا مددکاران اجتماعی در پیش بردن عدالت اجتماعی فعالیت می کنند. به علاوه، مددکاران اجتماعی از همان ابتدا برای توسعه و گسترش مستقیمِ شبکه ها و برنامه های تحقق عدالت اجتماعی به بررسی نقاط قوت و سیاست های اجتماعیِ مبتنی بر حقوق بشر می پردازند. این کار توسط مددکاران اجتماعی از طریق حمایت کردن و شکل دادن به رویکردهای مبتنی بر حمایت و تسهیلگریِ مردم و جوامع صورت می گیرد. ایجاد حقوق بشر، خودتصمیم گیری و عدالت اجتماعی از اصول اساسیِ تعهدات اخلاقیِ حرفه مددکاری اجتماعی است. این اصول اخلاقی نه تنها به ما به عنوان فردی حرفه ای کمک می کند، بلکه ارزش های حرفه ایِ مددکاران اجتماعی هستند که برای ارتقاء جنبه ای از فعالیت شان با مردم و جوامع به عنوان یک نقشه راه به سمت تحقق عدالت اجتماعیِ جوامع فعالیت می کنند.

در تمام ٩٠ سال فعالیت فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی، تلاش پیوسته و مستمر برای ایجاد، به دست آوردن و باقی ماندنِ عدالت اجتماعی بوده است، دستاوردها نیازمند پیشرقت دائمی و مستمر جوامع و جمعیت هایی که به ابراز حقوق خود می پردازند است. اکنون مددکاران اجتماعی در خط مقدم با مهمترین چالش روبرو هستند و آن توسعه فعالیت های اجتماعی است مثل: هدایت تغییرات اجتماعیِ موفقیت آمیز در مسیر سطح استراتژی های ملی، به منظور کاهش یافتن نشانه های فقر، حاشیه نشینی و افزایش فعالیت های دموکراتیک و آزادانه مردم است. مددکاری اجتماعی بعنوان حرفه ای که در حیطه عدالت اجتماعی فعالیت دارد برای رسیدنِ جوامع به صلح و آینده ای مطمئن، باید مردم را به مشارکت عملی تشویق کند تا منجر به رشد شبکه هایی برای ارتباط با همدیگر بشود.

با تکیه بر موفقیت مددکاران اجتماعی، در نتیجه در “روز جهانی عدالت اجتماعی” تعهد حرفه ای برای پرورش گفت و گوی بین مردمی که حقوق و صداهای آن ها و مشارکت شان در تصمیم گیری محدود است، داریم.

تعهد ما برای کار در کنار حرکت های اعتراضی، اتحادیه های کارگری، مبارزات مدنی است که منجر به ارتقاء چارچوب حقوقی می شوند. ما متعهد به ایجاد درک بهتر عمومی از نقش مددکاران اجتماعی به عنوان مدافعان حقوق بشر و تسهیلگر هستیم. ما نسبت به گسترش مشارکت آژانس های جهانی برای مددکاران اجتماعی و توسعه اجتماعی برای شنیدن صداهای متنوع برای ایجاد حقوق و شأن و منزلت برای همه هستیم.

دبیر فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی دکتر روری تروئل و نماینده فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی سیلوانا مارتینز

منبع: وبسایت فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا