احتمال وقوع ترومای سازمانی در مراکز بهداشتی – درمانی در پی شیوع بیماری کووید ۱۹

احتمال وقوع ترومای سازمانی در مراکز بهداشتی – درمانی در پی شیوع بیماری کووید 19احتمال وقوع ترومای سازمانی در مراکز بهداشتی – درمانی در پی شیوع بیماری کووید ۱۹
یادداشت اختصاصیِ پروانه خفتان؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

بحران شیوع سریع بیماری کووید ۱۹ (کرونا ویروس) که برخاسته از یکی از تحولات بزرگ دهه های اخیر یعنی جهانی شدن است، از یک مسئله پزشکی، بهداشتی و محلی به سرعت تبدیل به مسئله‌ای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به تعبیری جهانی ترین مسئله بشریت شده است.شیوع آسان و سریع ویروس خطرناک کرونا بر ابعاد مختلف زندگی مردم و سازمانها تاثیر گذاشته است. یکی از تاثیرات مخرب شیوع این بیماری احتمال وقوع تروما در سازمانها می‌باشد. ترومای سازمانی پدیده‌ای است که در صورت وقوع، شوک قابل ملاحظه‌ای به همه افراد و گروههای سازمانی و حتی به خانواده کارکنان وارد نموده و ساختار دفاعی و محافظتی سازمان را در هم می شکند. و احساس ناامیدی، یاس و دلسردی شدیدی بر سازمان حاکم می‌نماید.

ســازمانهای ارائــه دهنـده خدمـات بـه دلیـل ماهیـت خـاص فعالیت‌شـان، یکـی از سـازمانهای مسـتعد ابتـلا بـه ترومـای سـازمانی هسـتند. ترومــا یــک واقعیــت رایــج در واحدهــای ارائــه دهنــده خدمــات سـلامت اســت. ترومــا باعــث ایجــاد اســترس و تغییــر شــرایط نرمــال و در نتیجــه کاهــش عملکــرد فــردی و ســازمانی مــی شــود.تروما ســازمانی، پدیــده‌ای اســت کــه امــروزه در ســازمانها رو بــه افزایــش اســت. در ســازمانهایی که دچــار ترومــا می‌شــوند، جــو یــأس و ناامیــدی بــر ســازمان حاکــم می‌شــود و کارکنــان و مدیــران انگیزه‌هــای کاری خــود را از دســت داده و تمرکــز ســازمان بــر ارضــای نیازهــای مشــتریان کاهــش می یابــد، در نتیجــه بدبینــی ســازمانی رواج پیــدا می‌کنــد.

عوامل بسیاری باعث ایجاد ترومای سازمانی می‌شوند اما محیط بعنوان یکی از موثرترین عوامل مطرح می‌باشد و در شرایط کنونی کشور، عوامل محیطی مانند عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از جانب عامه مردم، رعایت نکردن فاصله گذاری فیزیکی، اصرار بر انجام برخی رسومات مذهبی و فرهنگی، بی‌اعتنایی و کم اهمیت جلوه دادن شیوع بیماری و مرگبار بودن آن از طرف برخی از مسئولین و مردم جامعه، کم‌توجهی به افزایش حجم کاری پرسنل بهداشتی – درمانی توسط مسئولین و مردم ، اخذ سیاستهای غلط و نامناسب از طرف مدیران ارشد جامعه و افزایش تحریم‌ها در کشور می‌تواند زمینه ساز بروز ترومای سازمانی در مراکز بهداشتی – درمانی باشد. در همین راستا توصیه می‌شود با فرا رسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله حسین (ع) که مقارن با برگزاری آزمونهای تحصیلی سراسری در کشور و نزدیک شدن به شروع فصول سرد سال و بازگشایی مدارس می‌باشد مردم بیش از گذشته نسبت به نقش خود در پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ در جامعه و حمایت از کادر درمان کشور، حساس باشند و با رعایت پروتکلهای بهداشتی ضمن تأمین سلامتی خود و خانواده هایشان، امکان وقوع ترومای سازمانی را در مراکز بهداشتی و درمانی کاهش دهند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا