محورهای موضوعی اولین کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

ما در کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران به موارد ذیل خواهیم پرداخت.
قابل به ذکر است، پیرو اطلاع رسانی قبلی، برنامه های قابل ارائه در کانال بصورت هفتگی اعلام خواهند شد.

*** آشنایی عمومی و تخصصی با مددکاری اجتماعی
*** آشنایی هر چه بیشتر با تفاوتهای حرفه مددکاری اجتماعی با سایر حرفه های علوم یاورانه
*** ارائه تکنیکهای تخصصی مددکاری اجتماعی بصورت الکترونیکی، صوتی و تصویری
*** معرفی روشهای نوین حرفه مددکاری اجتماعی
*** آشنایی با پیشکسوتان حوزه مددکاری اجتماعی ایران
*** معرفی منابع و مقاطع مختلف علمی و تحصیلی حرفه مددکاری اجتماعی
*** ارتباط مددکاری اجتماعی با آسیبهای نوپدید اجتماعی و نقش پیشگیرانه مددکاران در این راستا
*** معرفی منابع ، کتب و فیلمهای داخلی و خارجی مرتبط با حرفه مددکاری اجتماعی

اولین کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران
socialwork@

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا