بررسی عوامل مداخله کننده در فرسودگی شغلی مددکاران شاغل در بخش های بیماران سرطانی

چکیده : زمینه و هدف : سلامت از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد . میزان مشکلات سلامتی روان نظیر افسردگی و فرسودگی در حرفه های گوناگون را می توان به تفاوت و میزان های متفاوت تنش های شغلی در آنها مرتبط دانست . فرسودگی شغلی یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش کارایی افراد است فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمان معرفی نمود . مددکاران در طول خدمت خود با تنش های مختلفی مواجه هستند که از آن جمله می توان به فرسودگی شغلی اشاره نمود. این نوع تحلیل رفتگی در اثر تنش های مداوم ایجاد می شود و عوارض زیادی در خانواده، زندگی اجتماعی و فردی و سازمان بر جای می گذارد. ، فرسودگی شغلی یک نشانگان روانشناختی شامل خستگی هیجانی ، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی می باشد. بنابراین شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ارتقا» بهداشت روانی آنان و ارتقا» سطح کیفیت خدمات ارایه شده، نقش بسزایی خواهد داشت. . پژوهش حاضربا هدف بررسی عوامل مداخله کننده در فرسودگی شغلی مددکاران شاغل در بخش های بیماران سرطانی در بیمارستان های شهدای تجریش وامام خمینی می پردازد.
روش بررسی: پژوهش حاضربرمبنای روش اسنادی و پیمایشی بوده و بر اسای یک مطالعه توصیفی دنبال شده است جامعه آماری شامل ۳۰ نفراز مددکاران شاغل در واحد های مددکاری بیمارستانهای شهدای تجریش و امام خمینی بوده است . که بصورت تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه بلینی قرار گرفته است.
یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که احساس تحلیلی عاطفی را در حد خفیف، احساس مسخ شخصیت را در حد شدید, احساس عدم موفقیت فردی را در حد شدید گزارش کردند. فرسودگی شغلی پدیده ای شایع در مددکاران است و این مساله به عوامل متعددی از جمله شرایط محیط کار، تجربه کاری، بالا بودن حجم کار، فشارهای روانی، رضایت شغلی و سختی شرایط کار بستگی دارد.
واژگان کلیدی : فرسودگی شغلی و روانی ، خستگی هیجانی ، مددکاران ، بیماران سرطانی

برای دریافت کل مقاله اینجا کلیک کنید.

فاطمه حسین زاده جنیدی
مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا