یادداشت اختصاصی دکتر فاطمه جعفری در تبیین ضرورت اجرای کارزارهای رسانه ای

مددکاران اجتماعی در سطوح کلان، میانه و خرد در حوزه ی مسایل رفاهی و یا مسایل اجتماعی و دیگر حوزه ها می توانند موثر عمل کنند.
بدون تردید در حال حاضر یکی از مسایل اجتماعی در ایران؛ مساله ی اجتماعی” اعتیاد” می باشد که لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در آن منوط به هم اندیشی افراد حرفه ای از حوزه های مختلف به ویژه مددکاران اجتماعی می باشد. نقشی که در سالهای اخیر در حد سطوح خرد ماندگار شد و مددکاران اجتماعی در سطوح دیگر به صورت مستمر، متمرکز و با برنامه و طرحهای مناسب نتوانستند ایفای نقش موثر داشته باشند.

کارزار رسانه ای اعتیاد حرکت رسانه ای خوبی بود از این جهت که با دعوت از همه مددکاران اجتماعی و کنشگران فعال در حوزه ی اعتیاد دعوت به هم اندیشی کرد تا در یک بازه ی زمانی به یک دغدغه مشتر ک بیندیشیم و ازسوی دیگر مناسب بودن آن بدین جهت بود که چگونه مددکاران با خلق فرصتها حتی در فضای مجازی با حداقل امکانات می توانند حرکتهای موثر مددکاری اجتماعی در سطوح کلی تر داشته باشند و با اطمینان می توان گفت تدوام این اقدامات به صورت موثرتر، مستمر، و جمع بندی ایده ها در یک کلیت سازمان یافته می تواند نقطه های آغازین موثری جهت مداخله ی موثر مددکاران اجتماعی در مسایل اجتماعی باشد.

با سپاس از افرادی که در را ه اندازی کارزار رسانه ای مشارکت کردند.

فاطمه جعفری / دکترای مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا