نگاهی کوتاه بر مطالبه گری و روشهای آن در مددکاری اجتماعی

فرزانه فخارزادهمددکاران اجتماعی با توانایی علمی نسبت به شناخت مشکل، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مشکل با تأکید بر سه سطح عوامل موثر فردی، خانوادگی و اجتماعی و نیز پیامدهای بروز مشکل بر فرد، خانواده و جامعه، متخصصین بسیار موثر و تأثیرگذاری در پیگیری و شناسایی مطالبات اجتماعی هستند، چرا که قادرند به تحلیل علمی و واقعی مشکل و با جامعیت بررسی در سطوح فردی خانوادگی و اجتماعی بپردازند، که این دیدگاه جامع نگر نیاز به مطالبات اجتماعی به عنوان یک اقدام اجتماعی دارد تا عوامل موثر در بروز مشکل را تقلیل نماید.
مددکاران اجتماعی در سطوح فردی و خانوادگی با آموزشهای فردی و گروهی و اجتماعی نسبت به آگاهسازی افراد جامعه اقدام می نمایند و این آموزش و آگاه سازی خود منجر به پیگیری مطالبات ایشان در اجتماع خواهد بود و نیز در سطوح کلان با ارائه آمار و ارقام و از طریق انجام پژوهشهای اجتماعی به تحلیل وضعیت اجتماعی پرداخته و با حساس سازی به جا در حوزه مسئولین، در ایجاد و یا تغییر قوانین فعالیت میکنند. بنابراین مطالبه گری اجتماعی جز در سایه آگاه سازی افراد جامعه و حساس سازی مسئولین گامی به پیش نخواهد برد.
و نیز لازم به ذکر است مددکاران با رعایت اصول اساسی مددکاری اجتماعی و بدون هرگونه قضاوت ارزشی نسبت به مطالبه گری اجتماعی با دیدگاهی مثبت نگر به پیش می روند.

فرزانه فخارزاده
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا