نقش تأثیرگذار مددکار اجتماعی در جلسات مشاوره از کی وکجا شروع می شود؟

احمدعلی جبارزادهوبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ : اگر ابزارهای تأثیرگذار در جلسه مشاوره را بخواهیم برشماربم با متغیرهای مختلفی روبرو خواهیم شد:
علم، تجربه، خلاقیت، خودآگاهی مددکار اجتماعی، فضای فیزیکی اتاق مشاوره، پوشش و زبان و گویش مددکار و …
اما آنچه که بسیار مهم و تأثیرگذار در کار مشاوره با مراجع است، “شخصیت و منش اخلاقی مددکار اجتماعی” است که بلافاصله با ورود مراجع به اتاق مشاوره، خودآگاه یا ناخودآگاه و یا هر دو (هم خودآگاه و هم ناخود‌آگاه) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
منظور از منش اخلاقی و شخصیتِ تأثیر گذار مددکار اجتماعی در فرآیند مشاوره، در واقع چهره مثبت یا منفی، احساس آرام یا عصبی، لحن ملایم یا تند، صداقت یا فریب، قابل اطمینان بودن یا فریبکار بودن، دلسوزی یا بر حسب وظیفه کار کردن و دوست داشتنی بودن یا سرد بودن و قوی یا ضعیف بودن مددکار اجتماعی است.
برای ارزیابی این ویژگی ها نیازی نیست که مراجعه کننده یک متخصص باشد. او به قدرت غریزه، احساس، تجربه و شعور خود قدرت این فهم را خواهد داشت.
شخصیت و منش اخلاقی خوب و قوی مددکار اجتماعی کمک ارزشمندی به حل مشکل و درمان مراجع خواهد کرد.
پس زمان تأثیرگذاری مددکار اجتماعی در فرآیند مشاوره از لحظه ورود او به اتاق مشاوره آغاز می گردد و حتی پیشتر از آن !!! خارج از اتاق مشاوره و پیش از دیدن مراجع، چرا که منش اخلاقی و شخصیت، هویت درونی فرد یا مددکار اجتماعی است که جلوتر شکل گرفته است و محصول آن، خود را در اتاق مشاوره به نمایش می گذارد.

سلسله مطالب تخصصی مشاوره مددکاری اجتماعی
جبارزاده مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا