ضرورت نهادینه ساختن فرھنگ مطالبه گری در مددکاری اجتماعی

photo_2016-03-20_12-14-56شاید عادت کرده باشیم قانع باشیم. قانع به ھر توضیح و تعریفی که در برابر مطالبات مددکاری اجتماعی مطرح می شود. قانع شدن و تاب آوری شوربختانه بخشی از فرھنگ مددکاریست و این فرھنگ را به سختی می توان جانشین کرد، مگر با آگاھی و ھوشیاری حرفه ای. به ھمین دلیل فرھنگ مطالبه گری مددکاری اجتماعی در شکل حرفه ای خود به تصحیح و تقویت اساسی نیازمند است؛ که اگر نشود ھر قدرتمند و قانون گزاری به خود اجازه خواھد داد با استفاده از روحیه مدارای مددکاری اجتماعی ناکارآمدی خود را به ھر صورتی بر مددکاری تحمیل کند. این تحمیل در واقع ستم به افراد آسیب دیده ایست که قادر به دفاع از حقوق خود نبوده و راھبردی به سیستم قدرتداری نداشته و تغییر در توان آنان نیست.

جهت دریافت فایل مقاله اینجا کلیک کنید.

نویسند: دکتر موریس ستودگان | فروردین ۹۵

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا