نقش مددکاران اجتماعی در کنترل و کاهش عصبانیت جامعه ایران چیست؟

گزارش بیست و چهارمین میزگرد تخصصی مجازی مددکاری اجتماعی ایران

نتایج مباحثه گروهی شماره(۲۴): با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت ایران عصبانی شناخته و معرفی شدهاند، نقش مددکاران اجتماعی در کنترل این سطح از خشم اجتماعی چیست و به نظر شما چه راهکارهایی جهت کاهش این میزان از خشونت اجتماعی وجود دارد؟

هیجان ها پدیده های ذهنی زیستی هدفمند و اجتماعی هستند، پدیده‌هایی فطری که در افراد مختلف در شرایط یکسانی بروز می‌کنند. یکی از هیجانهایی که در زندگی همه افراد نقش مهم و مؤثری دارد، هیجان خشم است. خشم یکی از هیجان‌های طبیعی انسان است که در مؤلفه‌های هیجانی جایگاه خاصی دارد. خشم واکنشی مرتبط با تنیدگی و خصومت است که با قرار گرفتن در موقعیتهای گوناگونی از ناکامی های واقعی یا خیالی، آسیبها، تحقیرها، تهدیدها یا بی عدالتی ها برانگیخته می شود. خشم به طور معمول به یک هدف بیرونی منتقل می شود. همچنین واکنشهای رفتاری می تواند طیفی از اجتناب ازمنشاء خشم تا خشونت کلامی یا رفتاری را در برگیرد، وقتی خشم خارج از کنترل و مخرب باشد، می تواند به مشکلاتی در کار، روابط بین فردی و کیفیت کلی، زندگی منجر شود، بررسی آمار و اطلاعات نشان می دهد که در چند دهه اخیر، خشم و پرخاشگری افزایش یافته است و شواهد تجربی زیادی آثار مخرّب خشم را در روابط انسانی نشان داده اند، با توجه به عوارض منفی، خانوادگی و اجتماعی خشم و انتشار نتایج پژوهش موسسه گالوپ که منجر به معرفی مردم ایران بعنوان عصبانی ترین مردم جهان در سال ۲۰۱۷ شد؛ این سوال از مددکاران اجتماعی پرسیده شد “نقش مددکاران اجتماعی در کنترل این سطح از خشم اجتماعی چیست و به نظر شما چه راهکارهایی جهت کاهش این میزان از خشونت اجتماعی وجوددارد؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش؛ در فضای مجازی این سوال در جمع ۳۹۰نفری از جامعه مددکاران اجتماعی ایران که شامل اساتید این رشته، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، مددکاران اجتماعی شاغل در ادارات و سازمانهای مختلف و سایر صاحب نظران مطرح شد. لازم به ذکر است که مددکاران اجتماعی ابتدا به علل اجتماعی بروز خشم در جامعه پرداختند و سپس به وظایف مددکاران اجتماعی در مدیریت و تعدیل این مسأله اجتماعی پرداختند.

در پایان نتایج مباحثه گروهی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی گرینهایم ولاندمن (۲۰۰۴) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

با تجزیه و تحلیل پاسخ ها کُدهای اولیه استخراج گردید. این کُدها در طی فرآیند تجزیه و تحلیل در دو گروه  مفاهیم اصلی و مفاهیم فرعی به شرح ذیل قرار گرفتند.

جهت دریافت جداول و متن کامل این مطلب اینجا کلیک کنید.

تحلیل و ارزیابی: پروانه خفتان؛ عضو تیم تخصصی مددکاران اجتماعی ایرانیان
منبع: پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا