باشگاه تاب آوری، تاب آوری خانواده و کلید واژه طلایی انسجام

تاب آوری خانواده و کلیدواژه انسجام

نویسنده: زهرا نیازاده
روانشناس، مترجم و عضو تیم تاب آوری انجمن ازدواج و خانواده کشور

تاب آوری خانواده و کلیدواژه انسجام: خانواده هایی که از تاب آوری خوبی برخوردار هستند اغلب و به ویژه هنگامی که اعضای آن با شرایط بحرانی روبرومی شوند منسجم تر شده و حتی با جهشی قابل توجه پیشرفت هم می کنداین تلاش وموفقیت خانواده در برون رفت از شرایط بحرانی به عنوان تاب آوری خانواده شناخته می شود.

تاب آوری خانواده و کلیدواژه انسجام

تاب آوری خانواده درادبیات تحقیق مفهومی درحال توسعه است وبه عنوان یک مفهوم، این درحالی است که تاب آوری خانواده  درهردومعنای ویژگی وفرآیند شناخته می شود.

تاب آوری خانواده هم به عنوان یک فرآیند وهم به عنوان یک ویژگی موضوعی قابل بحث است.

تاب آوری خانواده به عنوان یک ویژگی بیان میکند که هرخانواده تحت تأثیرعوامل محافظتی است ومی تواند پس ازتجربه ی مشکلات دوباره احیا شود.

چشم اندازتاب آوری خانواده به عنوان یک فرایند توضیح می دهد که چگونه تاب آوری به مجموعه مهارتهای مقابله ای و کنارآمدن با مخاطرات مرتبط و وابسته است درتاب آوری خانواده بخوبی میتوان ازرویکرد سیستماتیک بهره مند بود که خودمجموعه ای ازعوامل زیستی ، اقلیمی ،معنوی وفرهنگی خواهد بود وهم اکنون شاهد هستیم  که این چشم اندازهای چند وجهی به طورگسترده ای در تحقیقات در مورد تاب آوری و بالاخص تاب آوری خانواده توسعه یافته است.

پژوهش های فراوان نشان داده است که دخالت عوامل متعددی باعث می شود که خانواده ای از توانایی و تاب آوری خوبی برخودار باشد و یا رشد پس ازبحران را تجربه کنداماهنوزهم احتیاج واشتیاق فراوان برای مطالعات بیشتردرعرصه فرهنگی و اجتماعی وجوددارد.

هیچ خانواده ای خالی از مشکلات ودرفضایی کاملا آرام زندگی نمیکنداما گرفتاریها وروزهای تلخ به طرق مختلفی تجربه وسپری خواهد شد.

خانواده های فراوانی می توانند به سرعت برخیزند و در مورد دشواری هایی که تجربه کرده اند تأمل کنند، صدمات وارده را ، نوع تهدید وشدت آن را بررسی وارزیابی کنند و برای ترمیم صدمات وارده و حل کردن مساله و مشکل چاره ای اندیشه و راه حلی جستجوکنند اما دسته دیگر خانواده هایی هستند که به دلیل ناتوانی درحل مشکلات ویا بازسازی بخش های صدمه دیده  بهم ریخته و متلاشی خواهند شد.

توانایی حل مساله ازعوامل تعیین کننده تاب آوری خانواده است ودرتوسعه این توانایی مشاوره ومددکاری اجتماعی بسیارکارساز است.

سالهاست که تحقیقات مربوط به سلامتی از بررسی بیماری ها، کمبودها یا آسیب پذیری ها به بررسی نقاط قوت افراد تغییرمسیرداده است.

با این فرض که افراد دارای منابع لازم برای حل مشکلات خود هستند وظیفه درمانگران، مشاوران و مددکاران اجتماعی درکشف این منابع وتحریک و تقویت تاب آوری خانواده شفافیت بیشتری پیدا خواهد کرد و در صورت عدم برخورداری از منابع کافی بازهم حمایت وامداداجتماعی با محوریت مددکاری اجتماعی نقش ویژه ای دارد.

فرض در تاب آوری خانواده این است که  قدرت کل ازقدرت تک تک اجزای تشکیل دهنده ی آن بیشتر است لذابه همین دلیل برانسجام وهمبستگی درخانه وخانواده بیش ازپیش تاکید میشود.

برای تاب آوری خانواده انسجام ومشارکت بهترین است ما درخانواده هستیم تا ازیکدیگرحمایت کنیم که میفرماید چوعضوی به دردآورد روزگار دگرعضوها را نماند قرار.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
گردآوری و ترجمه توسط
باشگاه تاب آوری Resilience Club
دکمه بازگشت به بالا