آشنایی با کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی

معرفی کتاب مدیریت خدمات اجتماعی به انضمام اعلام روزنه های تهیه کتاب به صورت آنلاین

کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی: در این مطلب به معرفی کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی می پردازیم. امید است مورد توجه مخاطبین این رسانه واقع گردد.

کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی

بر اساس مصوبه اخیر تیم تخصصی رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان مبنی بر معرفی کُتب مددکاری اجتماعی و تاب آوری انتشاریافته در سطح کشور، با هدف ارتقاء سطح آگاهی جامعه مددکاری اجتماعی کشور در حوزه کتاب و کتابخوانی، در این بخش به معرفی کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی خواهیم پرداخت. امید است مورد توجه مخاطبین خوب رسانه مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران واقع گردد.

کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی با محوریت موضوعی علوم اجتماعی در چاپ اول و در سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات سازمان سمت انتشار یافته است.

قابل به ذکر است مولفین این کتاب ورونیکا کالشد و اودری مولندر و مترجم آن فریده همتی می باشد. این کتاب با تعداد صفحات ۳۱۹ صفحه و با قیمت ۹۳۰,۰۰۰ ریال روانه بازار کتاب شده است و علاقمندان می توانند در عادی ترین حالت ممکن، از طریق سایت سمتا جهت تهیه این کتاب اقدام نمایند.

مروری بر فهرست عناوین موضوعی این کتاب

مقدمه مترجم
مقدمه
فصل اول: چرا مطالعه مدیریت ضروری است؟
رابطه نظریه مدیریت با مددکاری اجتماعی
چرا تمام مددکاران اجتماعی مدیرند
مدیران چه ویژگیهایی دارند؟
آیا همه مدیران باید مددکار اجتماعی باشند؟
فصل دوم: نظریه مدیریت و ساختارهای سازمانی
مدیریت گرایی علمی: نظریه های سنتی
اصول مدیریت : هنری فایول
مدیریت علمی: فردریک دبلیو. تایلور
هنری فورد
خلاصه نظریه های سنتی مدیریت
ساختارهای سازمانی
کارایی دیوان سالاری : ماکس وبر
نظریه های روابط انسانی
مشکلات انسانی و کار جمعی با آنان: مری پارکر فولت
ایجاد انگیزه در افراد: التون مایو
کریس آرگی رایس
داگلاس مک گرگور
رنسیس لیکرت
نقد مکتب روابط انسانی
پیچیده تر شدن سازمان: روش سیستمها (سامانه ها)
خاستگاه الگوی سازمانی: اریک تریست
مفهوم کلیدی نظریه سیستمهای سازمانی
آنچه در داخل سیستم رخ م یدهد
تفکر سیستمی در مددکاری اجتماعی و مدیریت مراقبت
نقد روش سیستمی
جایگاه فعلی ما کجاست؟ پیچیدگی و چالش تغییر مستمر
فصل سوم: تغییر فرهنگ و معیارهای کیفیت
فرهنگ
کیفیت
رویکردهای فراگیر: کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
استانداردهای کیفیت
اندازه گیری نتایج
دیدگاههای استفاده کننده و مراقبت گیرنده
نظامهای کیفیت
متخصص به عنوان مدیر کیفیت
نقد کیفیت در مراقبت اجتماعی
نتیجه گیری از اندیشه های مربوط به کیفیت
مدیریت تغییر
مقاومت در برابر تغییر
فنون تغییر
درگیر کردن کارکنان در تغییر
تغییر در مددکاری اجتماعی
زمینه های سازمانی
نتیجه گیری
فصل چهارم: مدیریت به عنوان آرمان، راهبرد و رهبری
آرمان و رسالت: پیوند با برنامه ریزی راهبردی
راهبرد
از راهبرد تا ساختار
برنامه ریزی عملیاتی
برنامه ریزی بودجه
نقش و شیوه رهبری
به کارگیری قدرت ناشی از مسئولیت
وظایف مدیریت و رهبری
کنترل
حل تضاد و رسیدگی به مسائل انضباطی
تشکیل جلسه ها
تدارک اطلاعات مدیریتی
تصمیم گیری
تفویض کردن
فراتر از رهبری: مدیریت بر امور غیرقطعی
نتیجه گیری
فصل پنجم: انطباق افراد و مشاغل
تحلیل شغل
توصیف شغل
مشخصات فردی (شرایط احراز)
جذب نیرو
فهرست نهایی
گزینش
مصاحبه ها
بازرسیهای پلیس و دیگران درباره شایستگی
استفاده از آزمونها برای گزینش
معرفی نامه ها
بازخورد دادن به متقاضیان
متقاضیان داخلی
بازنگری و ارزیابی گزینش
آشنایی و خداحافظی: مراسم گذر
نتیجه گیری
فصل ششم: منابع انسانی: تأمین نیازهای کارکنان
سرپرستی
هدف سرپرستی
روشها و الگوهای سرپرستی
نشست سرپرستی
ارزیابی عملکرد
فنون ارزیابی
تحلیل انتقادی ارزیابی
رشد کارکنان
مراقبت از کارمندان
استرس
مدیریت حجم کار
راهکارهای شکایت کردن
حمایت خودیار و یادگیری خودرهنمود
گروههای حمایتی و گروههای شبکه کارکنان
گروههای علایق خاص
برنامه های یادگیری
فرصتهای آموزشی خودگزین
مشاوره و رایزنی
مدیریت استرس
مدیریت وقت
نتیجه گیری
فصل هفتم: مدیریت بر گروههای گوناگون انسانی
قوانین ضد تبعیض
خط مشیهای برابری فرصتها
کارمندان
عرضه خدمت
حضور در بازار کار
در کار کردن آزاداندیش باشیم
ارزش نهادن به تفاوت: زنانه کردن مدیریت
بازنگری ساختارهای سازمانی
نتیجه گیری
نتیجه گیری نهایی
اصول و شیوه فردی: زمان نوآوری در خط مشی ضد ستم
و جهان پیش می رود
منابع

کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی
کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی

اطلاعات کتابخانه ای کتاب مدیریت در خدمات اجتماعی

ناشر: سازمان سمت | نویسنده: ورونیکا کالشد و اودری مولندر | مترجم: فریده همتی | صفحات کتاب: ۳۱۹ | سال انتشار: ۱۳۸۸ | شابک دیجیتال : ۹۷۸-۶۰۰-۰۲-۱۱۷۹-۰

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا