محورهای نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت (با تأکید بر فرهنگ و جامعه ایرانی)

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ محورهای مخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت با تأکید بر فرهنگ و جامعه ایرانی به شرح ذیل می باشد:

۱- تحول روان شناسی مثبت 

 •     ریشه ها و فلسفه روان شناسی مثبت
 •     موج دوم در روان شناسی مثبت
 •     ارزش ها و معنا در روان شناسی مثبت
 •     روان شناسی مثبت در ایران
 •     ایدئولوژی، روش شناسی و سنجش در روان  شناسی مثبت

 
۲- روان شناسی مثبت تحولی 

 •     روان شناسی مثبت و وهله های تحول (کودکی،نوجوانی،جوانی،میانسالی و سالمندی)
 •     خانواده و روانشناسی مثبت
 •     دلبستگی در روان شناسی مثبت
 •     فرایند های تحولی و روانشناسی مثبت ( بازی، تقلید، ادراک،حافظه و …)

 
۳- مداخلات روان شناسی و روان درمانی مثبت 

 •     محدودیت ها، موانع و چالش ها در روان درمانی مثبت
 •     اصول و مبانی روان درمانی مثبت
 •     ارزیابی و تشخیص در روان شناسی مثبت
 •     جایگاه روان شناسی مثبت  و مقایسه با سایر درمان ها
 •     روان شناسی مثبت و مداخلات نو ظهور

 
۴- مبانی عصب شناختی روان شناسی مثبت 

 •      شناخت مثبت نگر:  توانمند سازی شناختی و تقویت مثبت اندیشی
 •      شناخت اجتماعی : درک خود و دیگری
 •      مبانی عصب شناختی ذهن سرگردان و بهشیار
 •      مبانی عصب شناختی معنویت
 •      مبانی عصب شناختی شادی

 
۵- آموزش مثبت در روان شناسی مثبت 

 •     آموزش و پرورش مثبت
 •     آموزش مهارتهای زندگی در روان شناسی مثبت
 •     آموزش نظارت و مربی گری در روان شناسی مثبت

 
۶- کاربردهای روان شناسی مثبت  

 •     آسیب های اجتماعی
 •     جامعه، فرهنگ و اخلاق
 •     شهر سازی، شهروندی و محیط زیست
 •     ادبیات و هنر
 •     رسانه، دنیای مجازی و فن آوری های نوین

 
۷- روانشناسی مثبت و سلامت

 •     روانشناسی مثبت در روان شناسی سرطان
 •     روانشناسی مثبت در تیم پزشکی و بیمارستان ها
 •     روانشناسی مثبت در پیشگیری
 •     روانشناسی مثبت و بیماری های خاص
 •     آموزش مثبت در سلامت
 •     روانشناسی مثبت در پیشگیری، درمان و بهبود اعتیاد
 •     روانشناسی  مثبت در علوم ورزشی و تندرستی

 
۸- روانشناسی مثبت در محیط کار

 •     فرایندهای منابع انسانی مثبت (جذب، به کار گماری، مدیریت عملکرد، کارراهه، حقوق و پاداش، مرکز ارزیابی )
 •     فرهنگ سازمانی مثبت نگر
 •     رهبری و مدیریت مثبت نگر
 •     تحول سازمانی با رویکرد مثبت نگر
 •     تعاملات و روابط مثبت نگر در محیط کار
 •     ذهن آگاهی در سازمان
 •     توانمند سازی روانشناختی مثبت نگر
 •     کارآفرینی و کسب و کار مثبت
 •     تجربه سیالی  و عملکرد مثبت
 •     مربیگری  مثبت در آموزش سازمانی

 

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا