مددکاران اجتماعی در کره جهت حل بحران “بودجه مالی کودکان مراکز محلی” اعتراض کردند

مددکاران اجتماعی در کره جهت حل بحران "بودجه مالی کودکان مراکز محلی" اعتراض کردنددر کره، بودجه ملی به وسیله مجلس در پاییز هر سال مشخص می گردد. از پاییز ۲۰۱۸، انجمن مددکاران اجتماعی کره پیشنهاداتی برای بودجه رفاه اجتماعی ارائه کرده بودند. یکی از این پیشنهادها شامل تخصیص بودجه برای کودکان مراکز محلی بود.

در دسامبر، تعدادی از کودکان مراکز محلی اقدام به برپایی چادرهایی در مقابل اداره های دولتی سئول در اعتراض به تخصیص نامناسب بودجه مجلس ملی، اقدام به تظاهرات خیابانی در مقابل سجون دولتی مرکزی زدند. در ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۹، مددکاران اجتماعی فعال در حوزه مراقبت از کودکان با یکدیگر متحد شدند و به پا خواستند. در منطقه گوانگامون، جایی که محل اقامت رئیس جمهور کره (خانه آبی) بود گرد هم آمدند. این راهی بود که مددکاران اجتماعی در کره برای حل مشکل بحران بودجه کودکان مراکز محلی انتخاب کرده و به پا خواستند. تعداد افراد شرکت کننده در این اعتراض حدود ۶ هزار نفر تخمین زده شد.

شعار آن ها این بود:

  • اولین درخواست؛ مجلس و دولت ملی باید بودجه اضافی برای تأمین هزینه های اقدامات عملی ویژه برای کودکان مراکز محلی اختصاص دهد
  • دوم؛ ایجاد سیستم پرداخت دستمزد از امکانات رفاه اجتماعی به کارکنان مراکز محلی کودکان و پرداخت جداگانه هزینه های فعالیت
  • سوم؛ اطمینان کامل از هزینه های برنامه برای ایجاد حداقل کیفیت رفاه اجتماعی کودکان

انجمن مددکاران اجتماعی کره با انجمن ملی تخصیص سیستم دستمزد، جهت ارائه خدمات به کارکنان رفاه کودک همکاری نزدیکی دارد. در بحران مالی اخیر، انجمن مددکاران اجتماعی کره ارتباط نزدیکی با بخش های سیاسی و ادارات دولتی داشت.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کره اشاره به: ارزش کار که توسط قانون اساسی ذکر شده و ارزش حفظ امنیت هویت کارکنان دولت داشت. جهت رسیدن به این هدف باید از طریق “مجموعه اقداماتی جهت بهبود بخشیدن به درمان و وضعیت مددکاران اجتماعی و غیره” و کنوانسیون حقوق کودک که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده است توجه داشته باشیم. ما دوشادوش یکدیگر برای حل مشکل بحران بودجه آینده فعالیت خواهیم داشت. نکته بسیار مهم این است که دولت را متوجه سیستم پرداخت دستمزد کنیم.

مسیر آینده برای بهبود درمان (پیشنهاد، هدف مشترک):

  • ایجاد یک مسئولیت بالای اجتماعی در زمینه رفاه کار کودکان
  • ایجاد دستورالعمل مدون برای مددکاران اجتماعی کودکان کار و خیابان و تخصیص بودجه های مربوط به تأمین رفاه اجتماعی کودکان
  • در نهایت، تقویت سیستم های خدمات اجتماعی کودکان به وسیله معرفی خدمات استاندارد شده و مشخص

منبع: فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی
ترجمه: هما صدری؛ کارشناس امور بین الملل وبسایت مجله اینترنتی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا