اولین برنامه کارسنجی خدمات مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی کشور اجرا می شود

آغاز اجرای اولین برنامه کارسنجی خدمات مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی کشور

به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، نشست ویدئو کنفرانس با موضوع کارسنجی خدمات مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی با حضور مسئولین حوزه تشکیلات معاونت توسعه و مسئولین اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با مسئولین متناظر در ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی و ۶۷ مرکز درمانی جنرال و تخصصی برگزار گردید.
در این نشست دکتر عابدی معاون محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، ضمن تاکید بر اهمیت استانداردسازی خدمات در مراکز درمانی بر اساس به روزترین متدهای علمی جهان، توجه به ویژه به حوزه مددکاری اجتماعی را نتیجه ارتقاء خدمات این حوزه طی سال های گذشته عنوان کردند.
این برنامه که پس از طی جلسات متعدد کارشناسی در سطح ستاد مابین اداره مددکاری اجتماعی و مسئولین حوزه تشکیلات معاونت توسعه برگزار گردید، اهدافی از جمله استانداردسازی نیروی انسانی مددکاری اجتماعی به تخت های بیمارستانی، تعیین شرح وظایف و چارت تشکیلاتی مددکاری اجتماعی را دنبال می کند.
در این نشست ویدئو کنفرانس به طور عملیاتی فرآیند، روش و ابزارهای کارسنجی خدمات به مددکاران اجتماعی آموزش لازم ارائه گردید. و مقرر شد طی ۶ روز در هفته آخر خرداد و هفته اول تیرماه سال ۹۹ در بیمارستان های منتخب به صورت هماهنگ اجرایی شود. انتخاب بیمارستان ها به صورت نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن شاخص هایی از جمله پوشش دهی کلیه مناطق کشوری، پوشش دهی انواع مراکز تخصصی و جنرال، آموزشی و درمانی، بوده است.
دکتر جوادی رئیس اداره مددکاری اجتماعی عنوان کرد؛ با اجرای این برنامه در سطح کشور انتظار می رود؛ ضمن دستیابی به داده های پایه ای از خدمات مددکاران اجتماعی در سیستم بهداشت و درمان کشور، و عینی ساختن خدمات حوزه اجتماعی جهت ارائه به سایر بخش ها، زیرساخت های لازم برای تقویت نیروی انسانی متخصص در مراکز درمانی و نیز یکسان سازی شرح وظایف ایجاد گردد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا