مددکاری اجتماعی و سیاست

گردآوری و ترجمه: دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و مدیر مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مددکاری اجتماعی و سیاست
آرمان ها و باورهای مددکاری اجتماعی پیشرو

در ابتدا می خواهیم به باورها و آرمان های مددکاری اجتماعی پیشرو در زمینه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نگاهی مختصر انداخته و بدانیم که این باورها شامل چه موارد عملی است.

باورهای اجتماعی: بشردوستی، اجتماع، برابری
باورهای اقتصادی: اقدام دولت، تاثیر اولویت های اجتماعی بر تصمیمات اقتصادی، و توزیع برابر منابع
باورهای سیاسی: دموکراسی مشارکتی (تعیین سرنوشت خود) در حوزه دولتی و غیر دولتی
نظرات پیرامون رفاه اجتماعی: ابزاری برای ترویج برابری، اتحاد و اجتماع
اصول عملی مددکاری اجتماعی: رفتار محترمانه با مردم، افزایش منزلت و راستی، تسهیل تعیین سرنوشت و درک نفس، پذیرش اختلافات، و در آخر حمایت و ترویج عدالت اجتماعی

زمینه های تخصصی مددکاری اجتماعی در رابطه با سیاست
زمینه های تخصصی مددکاری اجتماعی در رابطه با سیاست اصولاً بر روش های ثانویه حرفه متمرکز هستند که به صورت زیر نامگذاری شده اند:
_ اقدام اجتماعی یا اصلاح اجتماعی
_ نظارت و وزارت رفاه (اجتماعی)
_ تحقیقات اجتماعی

اقدام اجتماعی یا اصلاح اجتماعی شامل تحقیق، آموزش، همکاری، داوری، مذاکره، سازمان، اقدام مشترک، گاهی اجبار، و نقض هنجارهای اجتماعی برای حمایت از رفاه شهروندان است. برای مثال آگاهی اجتماعی به اصلاح یا لغو قوانین ظالمانه و تصویب قوانین به نفع رفاه عمومی جامعه منجر می شود.
وزارت رفاه (اجتماعی) با مدیریت خدمات در نهاد های اجتماعی سر و کار دارد که ناشی از برنامه ها و سیاست های موجود برای رفاه اجتماعی است.
تحقیقات اجتماعی که در تمامی حرفه ها معمول است، تحقیقات مددکاری اجتماعی نیز با هدف اصلاح عملکرد و خدمات ، و ساخت و بهبود پایه های نظری است. روند پژوهش نیز بدین صورت است:
توسعه فرضیه، مشاهده و جمع آوری داده، تحلیل و سازماندهی داده، نتایج و پیشنهادات.

نقش مددکار اجتماعی در سیاست
نقش مددکار اجتماعی در سیاست برگرفته از نقش مداخله گرانه در عملکرد مستقیم و فراتر از آن است نظیر:
کارگزار اجتماعی، واسط، مدافع، توانمند، بسیج کننده نخبگان جامعه، مستند ساز، منتقد اجتماعی، و مدافع تغییر برنامه سیاست.
_ نقش مددکار به عنوان کارگزار اجتماعی: در جستجو و تامین منابع مورد نیاز مددجو یا تطبیق مددجو با منابع است.
_ در نقش واسط: در جستجوی افزایش عملکرد اجتماعی مددجو از طریق فعالیت های طراحی شده برای تامین برخی منابع و خدمات برای افرادی که نیازهای برآورده نشده دارند.
_ مدافع: مددکار اجتماعی به عنوان طرفداری که منحصرا به نفع مددجو ها و گروه های شهروندی خدمات رسانی می کند. برخی از وظایف، شامل رهبری برای اطلاعات جمعی، بحث پیرامون صحت نیاز و درخواست مددجو، و به چالش کشیدن تصمیمات نهاد هایی که خدمات درخواستی را تامین نمی کنند.
_ توانمند: کسی که تغییر را با تأمین مددجو به کمک ابزار، دانش و ایجاد فرصت برای انجام کارها، ممکن می سازد.
_ بسیج کننده نخبگان جامعه: این مداخله، مددکار را به فعالیت هایی مشغول می سازد که هدف آن آگاه سازی و توجیه بخش های معینی از جامعه، برنامه ها و خدمات رفاهی، نیازها و مشکلات به منظور جلب پشتیبانی آن ها است. این بخش از جامعه “نخبگان” نامیده می شوند شامل افراد و گروهایی که معمولا در مقامی هستند که منابعی را که مددکار برای کارش نیاز دارد تامین می کنند.
_ مستندساز یا منتقد اجتماعی: کسی که گزارش ها، یادداشت ها، مطالعات موردی و دیگر اسناد رسمی را برای محاسبه خدمات ارائه شده جهت اطلاعات عمومی پیرامون حمایت از جامعه و مردم را ارائه می نماید.
_ مدافع تغییر برنامه سیاست: قبلاً از واژه مدافع در متن استفاده شده اما در اینجا به این معنی است که مددکار در تلاش برای تغییر سیاست ها و برنامه ها به نفع بخش های خاصی از جامعه مبتنی بر ارزش های مددکاری اجتماعی است.

منابع:
۱_ رفاه اجتماعی و مددکاری؛ نسخه اصلاحی، تِلما لی مِندوزا
۲_ مددکاری اجتماعی ساختاری، موریس مورِئو
۳_ سیاست و مددکاری اجتماعی، رِی لیز
۱. Social Welfare and Social Work; Revised Edition by Thelma Lee Mendoza
۲. Structural Social Work by Maurice Moreau
۳. Politics and Social Work by Ray Lees

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا