نقش مددکاران اجتماعی در حمایت معتادان بهبود یافته

«نقش مددکاران در حمایت معتادان بهبود یافته»

«اعتیاد ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ»

امروزه انسان بیش از انکه نیازمند رفع نیاز هایش باشدنیازمند حمایت حامیانی چون مددکاران اجتماعی ست .

اگرچه اعتیاد درجامعه امروز خانمان سوزتر از آنی ست که میشنویم ومیبینیم، ولی به راستی نباید حساب بهبود یافته گان از این منجلاب از حساب غرق شدگان مجزاباشد.

باتوجه به ﺁﻣﺎﺭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ۳۲۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﯼ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ درکشور ﻧﻘﺶ مددکاران ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻇﺮﻓﯿﺖ ﻭ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ.

اگرکمی بیشتر دقت کنیم میتوانیم بهبود یافتگان رابه دوسته تقسیم نمود:

دسته اول:آن دسته از بهبودیافتگان که پس از خروج از کمپ ها یافضاهای ترک اعتیاد به حال خود رها میشوند وبدون هیچ گونه حمایت درتلاش بی فایده برای اثبات بهبودی خود هستند وهرچه تلاش میکنند ناموفق دوباره به اعتیاد روی می آورند از روی یأس ونا امیدی.

دسته دوم: آن دسته از بهبود یافتگانی که پس ازحضور از کمپ ها وترک با آغوش گرم مددکاران اجتماعی روبرو میشوند وجنبه امیدوارنه زندگی بدان ها روی می آورد.

با این حال تنها قشرحامی ،که میتواند بر روند تداوم بهبودی ،بهبود یافتگان تاثیر گذار باشد مددکاراجتماعی است.

ناجیان توانمند (مدکاران اجتماعی)ونجات یافتگان با اراده(بهبود یافتگان از اعتیاد) هردومکمل حلقه هدفمند بازپروری هستند .

بنظر می آیدمهم ترین آیتم های توانمند سازی این افرادبرای حمایت از سوی مددکاران قابل تأمل وبررسی فراوان است .

حمایت ها از سوی مددکاران اجتماعی برای بهبود یافتگان از دام اعتیاد میتواند شامل آیتم های زیر می باشد:

-جذب خیرین این عرصه برای حمایت های مالی بهبودیافتگان

-ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺪﺩﺟﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ هایشانﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺍﻣﺪﺍﺩ، ﺳﺘﺎﺩ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﯾﯽ ﻭ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ

-آموزش حرفه ایی در زمینه بازار کار واشتغال زایی

-تقویت حس اراده درجهت مقاومت ودوری از بازگشت به حالت اعتیاد درگذشته

-ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ،ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ، بازارچه ها جهت ارائه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﺸﺎﻥ

-تلاش برای دریافت تسهیلات و وام های لازم در جهت اشتغال وشروع زندگی سالم

-باز گرداندن فرد بهبود یافته به کانون خانواده وازدواج سالم

-تقویت حس مفید بودن وخودآگاهی بیشتر

-تلاش درجهت تقویت سواد وادامه تحصیل

-جستجوی توانمندی واستعداد بهبود یافته وپرورش وسوق دادن فرد درجهت استعدادهایش

-افزایش حس همدلی،عدم سرزنش وتحقیر ،تشویق وی درجهت انجام فعالیت وحس مسوولیت پذیری

با این حال روند پرتلاش همکاران ومددکاران حوزه اجتماعی کماکان ادامه دارد.

فهیمه اعصامی/ کلینیک نوید زندگی
از سری مقالات سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا