تاب آوری و سرطان (Resilience & Cancer)

باشگاه تاب آوری؛ انعکاس دهنده فعالیتها و اقدامات تخصصی کارگروه تاب آوری در رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

نقش امید و حمایت اجتماعی بر تاب­ آوری در بیماران سرطانی

باشگاه تاب آوری: تاب ­آوری به عنوان یک ساختار در بهبودی سرطان یک حوزه مورد مطالعه گسترده بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر امید و حمایت اجتماعی بر تاب­ آوری بیماران مبتلا به سرطان جهت مقابله با بیماری خود انجام شده است. این یک تحقیق کمّی است و داده­ها با استفاده از نظرسنجی ­های انجام شده توسط پژوهشگر جمع ­آوری شده است. شرکت­ کنندگان از ۱۱۵ بیمار مبتلا به سرطان تشکیل شده است. پرسشنامه پایه برای ارزیابی حمایت اجتماعی، امید و تاب ­آوری در بیمار مورد استفاده قرار گرفت. چندین آزمون آماری شامل تجزیه و تحلیل داده های غیر وزنی ANOVA “دو طرفه ، تحلیل فراوانی، آزمون همبستگی و رگرسیون انجام شد. همبستگی حاصل­ ضرب-گشتاور پیرسون نشان داد که هر سه متغیر با هم رابطه مثبت دارند. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی ساده با در نظر گرفتن تاب­آوری به عنوان متغیر وابسته و امید و حمایت به عنوان متغیرهای مستقل انجام شد. نتایج نشان می­دهد که هر دو؛ امید و حمایت اجتماعی تاثیر مثبت و به لحاظ آماری معناداری بر روی تاب­ آوری بیماران سرطانی دارند (۰۵/۰ <p برای امید و حمایت اجتماعی به صورت جداگانه). این یافته ها این احتمال را مطرح می­کند که مداخله در مراحل اولیه بتواند تاب­ آوری را افزایش دهد و سلامت روان بیماران سرطانی را بهبود بخشد.

واژه های کلیدی: حمایت اجتماعی، سرطان، امید، تاب­آوری، بیماران مبتلا به سرطان.

جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

گردآوری و ترجمه: فاطمه محمدی؛ مددکار اجتماعی

انتشاریافته در مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا