رشد حرکتی و نقش بنیادی آن در رشد اجتماعی

رشد حرکتی و نقش بنیادی آن در رشد اجتماعیرشد حرکتی و نقش بنیادی آن در رشد اجتماعی
نویسنده: دکتر مریم نزاکت الحسینی؛ دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

متخصصان رشد حرکتی دریافته اند که رشد حرکتی در طول عمر  تحت تاثیر شرایط محیطی که فرد تجربه می کند، قرار می گیرد و ارتباط نزدیکی بین تجارب حرکتی کودک و رشد در حیطه های دیگر از جمله رشد اجتماعی وجود دارد. یادگیری از طریق تعامل و تبادل های پویا بین محیط فیزیکی و دنیای اجتماعی اتفاق می افتد. در سال های اخیر توجه زیادی به نقش سیستم حرکتی سالم و کارآمد در یادگیری کودکان شده است. مدارکی وجود دارد که رشد حرکتی برای درک کودک از دنیای فیزیکی و اجتماعی ضروری است.

اجتماعی شدن با یادگیری از طریق تعاملات اجتماعی اتفاق می افتد. یادگیری اجتماعی یکی از موثرترین عوامل محیطی در رشد است. کودک از طریق مشاهده دیگران رفتار های معینی را فرا می گیرد. تاثیر افراد پیرامون ما در تعیین این که چگونه و چه زمانی توانایی های حرکتی معینی را کسب کنیم، بی نهایت اهمیت دارد. بین میزان حمایت های اجتماعی که توسط افراد مهم در زندگی مان فراهم می شود، با میزان مشارکت ما در فعالیت های جسمانی ارتباط مثبتی وجود دارد.

از سوی دیگر فعالیت های حرکتی که ما انتخاب می کنیم، توانایی های ما برای کسب شایستگی های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. حرکات انتخابی ما روی هویت، تحرک اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، نگرش ها در ارتباط با مرد و یا زن بودن، و حتی رشد اخلاقی ما تاثیر می گذارد.

بنابراین فرآیند اجتماعی شدن با فعالیت های فیزیکی و ورزشی مرتبط است. سه عامل اصلی در فرآیند اجتماعی شدن وجود دارند که افراد را برای یادگیری نقش اجتماعیشان یاری می کنند. این عوامل عبارتند از:

۱- افراد مهم (افراد و موسسه های اجتماعی)  ۲- موقعیت های اجتماعی (مدرسه، خانه، بازی)  ۳- محدودیت های فرد (ویژگی های شخصیتی)

توضیحات بیشتر در خصوص این عوامل را در یادداشت بعدی مطالعه بفرمایید. این نوشته، دومین یادداشت از مجموعه یادداشت هایی که در خصوص ارتباط رشد حرکتی و کفایت و توانش اجتماعی کودکان و نوجوانان دنبال می کنیم.

منابع:

Haywood, Getchel (2019). Life Span Motor Development. Human Kinetics, Inc.; Seventh edition (May 17, 2019)

Gallahue, Ozman (2006). Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults. McGraw-Hill
Payne, Issacs (2017). Human Motor Development: A Lifespan Approach. Taylor & Francis
Libertuse, Hauf (2017). Editotial: Motor skills and their foundation role for perceptual, social, and cognitive development. Frontiers in Psychology. Volume 8

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا