مجموعه مباحثه ها و میزگردهای تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان

با توجه به اقدام اخیر بانک اطلاعات مددکاران اجتماعی ایران نسبت به دسته بندیِ تفکیک شده موضوعیِ مطالب، یادداشتها و مقالات اختصاصیِ انتشار یافته سالهای اخیرِ پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران، انتشار مرحله ایِ هر یک از مجموعه های گردآوری شده مذکور در دستور کار مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران قرار گرفته است که در ششمین بخش، “مجموعه مباحثه ها و میزگردهای مجازی گروه مددکاران اجتماعی ایرانیان” که از زمستان ۹۴ تا کنون صورت پذیرفته است منتشر می گردد.

گزارش اولین میزگرد مجازی مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
گزارش دومین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
سومین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
چهارمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
پنجمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
مشروح ششمین گزارش میزگرد مجازی گروه مددکاران اجتماعی در تلگرام
هفتیمن گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
هشتمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
نهمین گزارش میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
گزارش دهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
گزارش یازدهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
گزارش دوازدهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
گزارش سیزدهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
گزارش چهاردهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
تحلیل پانزدهمین مباحثه گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
تحلیل شانزدهمین مباحثه گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
تحلیل هفدهمین مباحثه گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
تحلیل هجدهمین مباحثه گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام
گزارش نوزدهمین میزگرد مجازی گروه بزرگ مددکاری اجتماعی ایران
گزارش بیستمین میزگرد مجازی مددکاران اجتماعی ایران
گزارش بیست و یکمین میزگرد مجازی مددکاران اجتماعی ایران
گزارش بیست و دومین میزگرد مجازی مددکاران اجتماعی ایران 
گزارش بیست و سومین میزگرد مجازی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا