یادداشت کوتاه یک مددکار اجتماعی با موضوع: نقش مددکاران اجتماعی در حاشیه شهر، جهت مدیریت آسیب ها …

635063125368784983در حال حاضر اسکان کم درآمدها، ساماندهی و توانمندسازی ساکنان بافت های نابسامان شهری از موضوعات و مسائل مهم توسعه شهری کشور است.

حاشیه نشینی همواره در طول چند دهه اخیر چالش اصلی شهرها بوده است و بعد از تجربیات مختلف برخورد قهری، آنچه که اکنون توسط سازمان های بین المللی توصیه شده، رویکرد توانمندسازی است که به جای حمایت های مالی، بر توانمندسازی حاشیه نشینان با تأکید بر ماهیت درونزایی حل مشکل استوار شده است. از آنجا که مددکاران اجتماعی اولین متخصصین در زمینه پیشگیری، درمان، بازتوانی در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی هستند و با رویکرد سیستمی که در بررسی علل مشکلات و آسیب های اجتماعی دارند، می تواند با حضور در مناطق حاشیه شهرها و ارایه خدمات مددکاری اجتماعی و جلب مشارکت مردم در این مناطق ضمن کاهش و مدیریت آسیب های اجتماعی مبادرت به ترسیم نقشه آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه نشین کنند که اگر این نقشه های آسیب ها در هر محله حاشیه نشین طراحی و ترسیم شود در ارایه راهکارهای تخصصی و به تبع آن ارایه خدمات تخصصی می‌تواند راهنما و راهگشای خوبی باشند.

حمید شمسی | کارشناس مددکاری اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی بنیاد شهید کرمانشاه
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا