کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف

راهنمای بسیاری از فعالیتهای تخصصی مددکاران اجتماعی در فیلدهای مختلف کاری

مددکاری اجتماعی یک حرفه گسترده است که طیف وسیعی از برنامه ریزی های عملی را در بر می گیرد. در این مطلب، کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف، از جمله خانواده، رفاه کودکان و جوانان، صنعت، سالمندان، افراد دارای معلولیت، محیط‌ زیست، زنان و رفاه، مراقبت‌های بهداشتی و مدیریت بلایا را بررسی خواهیم کرد.

کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف

پایگاه خبری اختصاصی مددکارنیوز

خانواده، رفاه کودکان و جوانان

مددکاران اجتماعی در مراکز رفاهی خانواده، کودکان و جوانان با خانواده ها و کودکانی کار می کنند که با چالش های مختلفی مانند انواع غفلت از کودکان و کودک آزاری، خشونت خانگی، فقر و مشکلات سلامت روان مواجه هستند. مددکاران اجتماعی در این محیط طیف وسیعی از خدمات مانند مدیریت مورد، مشاوره های مددکاری اجتماعی و حقوقی را ارائه می دهند.

صنعت

مددکاران اجتماعی در محیط های صنعتی با کارمندان و کارفرمایان برای ارتقای رفاه محیط کار همکاری می کنند. آنها به کارکنان بخش های صنعتی خدماتی همچون برنامه های حمایت از کارکنان، مشاوره مدیریت استرس و آموزش حل تعارض را ارائه می دهند. مددکاران اجتماعی در این محیط همچنین تلاش می کنند تا اطمینان حاصل نمایند که محل کار برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده و در دسترس می باشد.

کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف
کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف

افراد سالمند

مددکاران اجتماعی در محیط‌ها و مراکزی که به افراد سالمند خدمت می‌کنند، حضور دارند و با افراد و خانواده‌ها کار می‌کنند تا به آنها کمک نمایند مسیر سالمندی را با موفقیت و به صورت مطلوب سپری نمایند. آنها خدماتی مانند مدیریت مورد، مشاوره های مددکاری اجتماعی و حقوقی به گروه هدفشان ارائه می دهند. مددکاران اجتماعی در این محیط کاری همچنین تلاش می کنند تا اطمینان حاصل نمایند که افراد سالمند به منابع مورد نیازشان از جمله مراقبت های بهداشتی، مسکن و حمل و نقل دسترسی دارند.

افراد دارای معلولیت

مددکاران اجتماعی در محیط هایی که افراد دارای معلولیت را تحت پوشش دارند با افراد و خانواده ها کار می کنند تا به آنها کمک نمایند مستقل زندگی کنند و در جامعه مشارکت کامل داشته باشند. آنها به گروه هدفشان خدماتی مانند مدیریت مورد، مشاوره های مددکاری اجتماعی و حقوقی ارائه می دهند. مددکاران اجتماعی در این محیط همچنین تلاش می کنند تا اطمینان حاصل نمایند که افراد دارای معلولیت به منابع مورد نیاز خود همچون مراقبت های بهداشتی، آموزش و اشتغال دسترسی دارند.

محیط زیست

مددکاران اجتماعی در مراکز زیست محیطی برای ترویج عدالت و پایداری زیست محیطی تلاش می کنند. آنها با گروههای هدف‌شان برای رسیدگی به مشکلات زیست محیطی همانند آلودگی، تغییرات آب و هوا و عدم دسترسی به آب پاک و سالم همکاری می کنند. مددکاران اجتماعی در این محیط شغلی همچنین در جهت حمایت از سیاست هایی که از محیط زیست محافظت می کنند، در تلاش هستند.

کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف
کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف

زنان و رفاه

مددکاران اجتماعی در محیط هایی که به زنان و خانواده ها خدمت می کنند برای ترویج برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی فعالیت دارند. آنها خدماتی همچون مشاوره های مددکاری اجتماعی، برنامه ریزی های حمایتتی و توانمندسازی را به گروه های هدف ارائه می دهند. مددکاران اجتماعی در این محیط کاری، در جهت پرداختن به مسائلی همچون خشونت های خانگی، تجاوزات جنسی و فقرزدایی در تلاش هستند.

مراقبت های بهداشتی

مددکاران اجتماعی در محیط های مراقبت های بهداشتی با افراد و خانواده ها کار می کنند تا به آنها کمک کنند با بیماری ها، ناتوانی ها و حتی مرگ کنار بیایند. آنها خدماتی همچون مدیریت مورد، مشاوره های مددکاری اجتماعی و حقوقی به گروههای هدف‌شان ارائه می کنند. مددکاران اجتماعی در این محیط همچنین برای اطمینان از دسترسیِ بیماران به مراقبت های بهداشتیِ مورد نیازشان در تلاش هستند.

مدیریت بحران

مددکاران اجتماعی در محیط‌های شغلیِ مدیریت بلایا برای کمک به افراد، خانواده‌ها و جوامع در جهت عبور موفقیت آمیز از بلایا کار می‌کنند. آنها خدماتی همچون مدیریت مورد، مشاوره های مددکاری اجتماعی و حقوقی را به گروههای هدف‌شان ارائه می دهند. مددکاران اجتماعی در این محیط شغلی همچنین برای پیشگیری از آسیب های بلایای غیرمترقبه آینده در تلاش هستند.

کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف
کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف

موارد فوق الذکر تنها چند مورد از بسیاری از برنامه های کاری هستند که مددکاران اجتماعی در آن ها فعالیت کاری و عملی دارند. مددکاران اجتماعی با حمایت از افراد نیازمند و تلاش در جهت ایجاد جهانی پویاتر و عادلانه تر، نقش مهمی در جامعه ایفا می نمایند.

کار عملی مددکاری اجتماعی در محیط های کاری مختلف
راهنمای فعالیتهای مددکاران اجتماعی در فیلدهای مختلف کاری
مددکارنیوز | پایگاه خبری مددکاری اجتماعی

Social Work Practice in Different Settings: A Guide to the Many Ways Social Workers Help

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا