بررسی رابطه موسیقی و تاب آوری

 موسیقی و هنر در روان درمانی جایگاه ویژه ای دارند. لذا موسیقی و مبحث تاب آوری زمینه ساز بهبود آسیب های روانی می باشد.

جایگاه موسیقی در تن آرامی فردی

عوامل متعددی می تواند زمینه ساز کاهش تاب آوری در افراد و خانواده ها باشد. در کنار این عوامل روابط بین متغیرهایی چون هنر و تاب آوری، زمینه ساز بروز تعادل در رفتارهای فردی هستند.

دوری از افسردگی، احساس سرخوردگی و تنش های میان فردی از جمله مقوله هایی است که زمینه ساز افزایش تاب آوری خواهد شد.

در این میان، موسیقی و تاب آوری جایگاه ویژه ای دارند. چالش هایی که افراد فاقد ویژگی تاب آوری را تحت تأثیر قرار می دهد، گاهی با زمینه های پزشکی از نوع عصب شناختی و گاهی با روندهای آسیب روانی بروز و ظهور دارند. اما نقش این موضوع در ارتقاء تاب آوری افراد امریشناخته شده و تا حدی اثبات شده است.

بررسی این رابطه این دو موضوع از جمله پژوهش هایی است که در بستر کلینیک های مختلف روان درمانی صورت پذیرفته است و نتایج شگرفی به بار آورده است.

اگر تاب آوری را فرآیندی در راستای انطباق با شرایط پس از بحران یا حیث بحران بدانیم، روند مقابله با استرس های ناشی از آن و همچنین رشد پس از ضربه از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود.

موسیقی این ظرفیت را دارد تا تاب آوری پس از حادثه را به آسیب دیدگان بازگرداند.

مطالب مرتبط
موسیقی و تن آرامی
موسیقی و تن آرامی

رابطه مثبت موسیقی و مبحث تاب آوری

موسیقی درمانی گاهی بصورت فردی اثرگذار است و گاهی ظرفیت های جمعی را برمی انگیزد. لذا این دو موضوع در موقعیت های مختلف، روندهای مختلفی را طی می کنند.

برخی پژوهش های میدانی حوزه موسیقی درمانی نشان می دهد که این روش باعث خروج از انزوای اجتماعی و افزایش تاب آوری شده است. این تاب آوری باعث افزایش کنش فعال افراد در جمع و همچنین دوری از خود تخریبی بوده است. به معنای دیگر، روند این تاثیرات متقابل تابعی از رفتارهای فرد پس از طی دوره درمان در راستای خروج از چالش های فردی به همراه جمع است.

مزیت دیگر موسیقی درمانی در  کنترل و کاهش مداخلات دارویی است. در حقیقت این رابطه بر روند استفاده از دارو در بیماران آسیب دیده روانی تاثیرگذار است. به هر میزان که ترمیم روانی در این بیماران از طریق موسیقی درمانی صورت بپذیرد، نیاز به دارو کاهش خواهد یافت.

در نهایت، چالش دیگری که موسیقی درمانی به آن کمک می کند، دوری از انزوا و احساس منحصربفرد بودن است که بر تاب آوری بیمار تأثیر مستقیم دارد.

قرار گرفتن در جمع بواسطه موسیقی میل و انگیزه افراد را برای افزایش تاب آوری و همراهی با گروه دوستان همسو افزایش می دهد.

موسیقی و افزایش تاب آوری

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا