معضل بیکاری سالمندان! | سالمندان هم به صف بیکاران پیوستند!

سالمندان1212در حالی نرخ بیکاری جوانان تا ۲۴ ساله کشور ۳۰ درصد شد که این نرخ برای زنان ساکن شهرها به ۵۴.۴ درصد رسید، در عین حال به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی، جستجوی شغل بعد از ۶۵ سالگی هم ادامه دارد.

به گزارش وبسایت تخصصی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵ به نقل از مهر، یکی از مسائل موجود در بازار کار ایران این است که بخشی از افراد حتی در سنین بالا نیز از این بازار خارج نشده و به دلیل وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی ناچارا ترجیح می دهند شغلی داشته باشند. بخشی از سالمندانی که هم اکنون در بازار کار ایران مشغول به کار هستند حتی دارای مستمری بازنشستگی نیز هستند، اما ناکافی بودن مستمری ها و همخوان نبودن با مخارج، افراد را وادار کرده تا درآمدهای دیگری را هم جستجو کنند.

بنابراین در شرایط فعلی بین یک تا دو میلیون نفر با سن بالا در اقتصاد ایران اشتغال دارند که این موضوع باعث می شود زمینه کار برای جوانان جوینده شغل کمتر باشد. می توان گفت امروز سالمندان در یک رقابتی با جوانان برای اشتغال قرار دارند.

بیکاری امروز نه تنها در شهرها و کلانشهرهای کشور مشهود و قابل لمس است، بلکه این موضوع به روستاها نیز کشیده شده تا جایی که نرخ بیکاری مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله روستایی کشور ۲۶ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز به ۲۵.۷ درصد رسیده است.

بیکاری بازنشسته‌ها و روستاها

با این وجود، به دلیل تفاوت های اشتغال در روستاها و امکان انجام برخی امور مانند دامداری و کشاورزی و همچنین راه اندازی کسب و کار ارزانتر در روستاها نسبت به شهرها، بیکاری در روستاهای کشور دارای نرخ های پایین تری است. شاید بتوان یکی از دلایل پایین بودن نرخ بیکاری در روستاها نسبت به شهرهای کشور را مهاجرت جوانان تحصیل کرده روستایی کشور برای کار به شهرها دانست.

بررسی جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری گروه های مختلف سنی در کشور نشان می دهد که بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله همچنان بالاترین نرخ بیکاری کشور به میزان ۳۰ درصد است. در این بین نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی به ۴۷.۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری مردان نیز ۲۵.۷ درصد است.

همچنین نرخ بیکاری مردان این گروه سنی در شهرها ۲۵.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۵۴.۴ درصد شده است؛ در عین حال نرخ بیکاری عمومی در شهرهای کشور در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به میزان ۳۱.۸ درصد شده است.

در عین حال، نرخ بیکاری گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله کشور ۹.۲ درصد است که این نرخ در مورد مردان کل کشور ۶.۴ درصد و برای زنان نیز ۱۴.۸ درصد است. مردان ساکن در شهرها در این گروه سنی ۲۱.۲ درصد و زنان نیز ۳۶.۷ درصد بیکاری دارند.

بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله ها جدی تر است به نحوی که نرخ بیکاری این گروه ۲۳ درصد بوده و این نرخ برای مردان ۲۲.۱ درصد و برای زنان هم ۲۷.۱ درصد است. بیکاری مردان ساکن در شهرها در این گروه سنی ۲۲.۸ درصد و بیکاری زنان نیز ۳۲.۵ درصد است.

وضعیت بیکاری در گروه‌های مختلف سنی

۲۵ تا ۲۹ ساله ها ۲۲.۲ درصد بیکاری دارند و نرخ بیکاری برای مردان در این گروه سنی ۱۸ درصد و برای زنان نیز ۳۸.۸ درصد است. مردانی که در شهرها ساکن و در این گروه سنی قرار دارند در حال حاضر، ۱۸.۵ درصد و زنان نیز ۴۲.۵ درصد بیکاری را تجربه می کنند.

در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله ها هم ۱۱.۱ درصد بیکاری وجود دارد و نرخ بیکاری مردان ۸.۷ درصد و در مورد زنان نیز ۲۱.۸ درصد است. مردان در شهرها ۸.۷ درصد و زنان هم ۲۴.۷ درصد بیکاری دارند.

برای گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ ساله نیز ۷.۶ درصد بیکاری وجود دارد و نرخ بیکاری مردان این گروه سنی ۷.۴ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۸.۱ درصد است. بیکاری مردان در این گروه در شهرها ۷.۸ درصد و بیکاری زنان نیز ۹.۳ درصد است.

۴۰ تا ۴۴ ساله ها ۵.۲ درصد بیکاری دارند. در این گروه سنی مردان ۵.۴ درصد و زنان هم ۴.۳ درصد بیکاری دارند. مردان ساکن در شهرها ۵.۴ درصد و زنان نیز ۵.۱ درصد بیکاری دارند. کاهش نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی به بعد تا ۶۵ سالگی به دلیل کاهش تعداد تقاضاهای کار زنان در این سنین است؛ به بیان دیگر زنانی که پیش از این شاغل شده و در بازار کار مانده باشند احتمالا ادامه خواهند داد و معمولا تعداد تقاضاهای جدید کار از سوی زنان در این سنین کاهش می یابد.

برای گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله های کشور نیز ۴.۹ درصد بیکاری اعلام شده که این نرخ برای مردان ۵.۱ درصد و برای زنان نیز ۳.۷ درصد است. برای مردان ساکن در شهرهای کشور ۵.۲ و برای زنان نیز ۴.۸ درصد بیکاری وجود دارد.

در گروه سنی ۵۰ تا ۵۴ ساله هم ۴ درصد بیکاری است که در این بخش نرخ بیکاری مردان ۴.۲ درصد و بیکاری زنان هم ۲.۴ درصد است. در این گروه سنی، مردان ساکن در شهرهای کشور ۴.۶ درصد و زنان نیز ۳.۵ درصد بیکاری داریم.

نرخ بیکاری بازنشسته‌ها

۵۵ تا ۵۹ ساله های کشور هم ۵.۵ درصد بیکاری دارند و به صورت کلی بیکاری تا سنین بالا نیز در ایران حل نشده و وجود دارد. در این گروه سنی ۴ درصد بیکاری است که برای مردان ۶.۲ درصد و برای زنان نیز ۰.۳ درصد بیکاری وجود دارد. مردان شهری کشور ۸.۱ درصد بیکاری دارند و در این گروه سنی زنان در شهرها یا کار نمی کنند، یا بازنشسته و بازخرید شده اند و یا دیگر در جستجوی شغل نیستند.

بیکاری در ایران حتی در گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ ساله که قائدتا باید دوران بازنشستگی و استراحت باشد نیز وجود دارد و ۲.۶ درصد جوینده شغل در این بخش داریم که دلیل آن می تواند به صورت مستقیم با مسائل معیشتی افراد در ارتباط باشد. نرخ بیکاری مردان ۲.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۲.۷ درصد است. در این بخش مردان شهری ۲.۶ درصد و زنان نیز ۴.۶ درصد بیکاری دارند.

برای جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر کشور هم یک درصد نرخ بیکاری اعلام شده که نشان دهنده تقاضای شغل از سوی گروهی از سالمندان کشور در سنین بالا است. هرچند زنان در این گروه سنی دیگر جستجو برای کار را متوقف کرده اند اما مردان ۱.۱ درصد بیکاری دارند. در شهرها مردان ۲.۱ درصد نرخ بیکاری را تجربه می کنند.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا