مددکاری اجتماعی نوین، مفاهیم، ارزشها و حوزه های پیشنهادی

بخش دوم از مبحث مددکاری اجتماعی نُوین، حاصل هم اندیشی تنی چند از فرهیختگان مددکاری اجتماعی ایران

قلمرو مددکاری اجتماعی نوین: در ادامه مباحث انتشاریافته پیرامون مددکاری اجتماعی نوین در سنوات گذشته که شامل پرداختن به موضوع خلاء ها و استانداردهای نُوین مددکاری اجتماعی ایران در حال حاضر و ضرورت بازنگری در اصول، تعاریف و اهداف مددکاری اجتماعی بوده است، در بخش دوم از مبحث مددکاری اجتماعی نُوین که محصول هم اندیشی های چند سال اخیر مددکاران اجتماعی: آقای سرابی، سرکار خانم پرمحمدی و آقای جبارزاده بوده است به قلمروی مددکاری اجتماعی نوین از منظر همکاران نامبرده خواهیم پرداخت که شرح ذیل می باشد.

لیست کامل از مفاهیم مددکاری اجتماعی

روشهای مددکاری فردی گروهی جامعه ای، اقدام اجتماعی و مدیریت رفاهی. اصول مددکاری. رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی، توسعه اجتماعی، خدمات اجتماعی، فرصتهای اجتماعی، مددکار اجتماعی، اشتغال پایدار، مشکل و بحران.قلمرو مددکاری اجتماعی نوین

امور مورد انتظار از مددکار اجتماعی

تحقیق اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی، مدیریت اجتماعی، اقدام اجتماعی، نظارت اجتماعی درمان فردی و اجتماعی قلمرو مددکاری اجتماعی نوین

مراحل ارائه خدمات در مددکاری اجتماعی

مطالعه، تشخیص، تهیه طرح کمکی، اجرای طرح کمکی، ارزیابی برنامه های انجام شده ، پیگیری
الگوی مددکاری اجتماعی
سرمایه اجتماعی، ظرفیت سازی جامعه مدنی و مکمل سازی

یک مددکار در فیلد کاری مددکاری جامعه ای چکار باید بکند؟

قلمرو مددکاری اجتماعی نوین
قلمرو مددکاری اجتماعی نوین

مطالعات اجتماعی که با آسیب شناسی آغاز می گردد. مطالعات کلی و موردی خواهد بود. در این مرحله ما مطالعات آتیه نگر یا آینده پژوهی را هم خواهیم داشت. سپس برنامه ریزی و ارایه برنامه اجرایی. اقدام ، نظارت و ارزیابی. در مددکاری جامعه ای مددکار فقط اجرا می کند و در مددکاری فردی صرفا پیشنهاد.قلمرو مددکاری اجتماعی نوین

ارزشهای مددکاری اجتماعی

کهن: احترام به مقام انسانی فرد – حق خود تصمیم گیری – تساوی حقوق و استفاده از فرصتهای موجود-  مسئولیت های اجتماعی فرد نسبت به خود ، خانواده و جامعه. ارزش یک مفهوم غیر علمی است و جایگاهی در علم مددکاری ندارد. مددکاری نوین ارزشی نیست. تنها ارزش انسان است. احترام و کرامت انسانی کافی است.قلمرو مددکاری اجتماعی نوین

اهمیت مددکاری نوین در عصر حاضر

قلمروی مددکاری اجتماعی نوین

سه بُعد فردی، گروهی و جامعه ای. تمام قلمروهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، دینی، اقتصادی و درمانی را شامل میشود. در مددکاری اجتماعی کهن به سیاسی و دینی و اقتصادی پرداخته نشده، بیشتر روی نیازهای اولیه تمرکز شده است. و کار آفرینی و گروههای همیار.

قلمروی مددکاری اجتماعی نوین در فردی ورود به حیطه های آسیبهای فردی، مشکلات خانوادگی، آموزشهای فردی در خصوص مهارتهای زندگی، مشاوره های حمایتی، شناختی و رفتاری یا همان باز توانی است. توانبخشی اجتماعی مشاوره نیست، بلکه مشاوره بخشی از توانبخشی اجتماعی است. البته می شود گفت توانبخشی فردی مشاوره است.

در قلمروی فردی خدمات گوناگونی داریم: مشاوره، مداخله، آموزش و کلی فعالیتهای مددکاری اجتماعی از ابتدا همچون برنامه ریزی تا انتها که نظارت و پیگیری می باشد.

تیتر می زنیم: مشاوره، آموزش، مداخله، برنامه ریزی، درمان، پیگیری، نظارت، همراهی، ارتباط مددکار با همه شبکه های مرتبط با مراجع، مشارکت در گروه بعنوان ابزاری موقت.

در بحث همراهی، شخصی که بیسواد است نمی توانی توانمندسازی کنی،   فرد نیازش فوری است و نیاز به همراهی دارد. دوشادوش مراحل در کار فردی: مطالعه تشخیصی با شرح حال، با مصاحبه و مشاهده مصاحبه با مددجو و غیر تنظیم و ثبت تاریخچه ایجاد ارتباط و تشخیص هدف اصلی کار با فرد توانمندسازی است در زمینه های مختلف با مطالعه شکل یا ارجاع یا کار مددکاری اجتماعی.

حوزه های پیشنهادی در مددکاری اجتماعی نُوین

حوزه های پیشنهادی در مددکاری اجتماعی نُوین، متولی برنامه های کار شده، ارزشیابی مکانهای کار شده عنوان کد:

قلمرو مددکاری اجتماعی نوین
قلمرو مددکاری اجتماعی نوین

مراکز ترک بهزیستی با خدمات: ترک جسمانی، مشاوره، اداره کار، برگشت به خانواده و پیگیری وزارت کشور کمپها- مراکز ترک سرپایی- زندان- مشاوره های ۱۲ گام گمنامان – آموزشهای صدا و سیما ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر – نیروی انتظامی – بهداشت و درمان – بهزیستی – انجمن معتادان گمنام – صدا و سیما اعتیاد ۱

بهزیستی با خدمات : مشاوره کلینیکهای مددکاری اجتماعی – صداو سیما – فرهنگ و ارشاد وزارت دادگستری مشاوره در دادگاه و کلینیکها و مراکز مشاوره، آموزشهای صدا و سیما ضعیف دادگستری، بهزیستی و صدا و سیما طلاق ۲

بهزیستی و کمیته امداد (ارجاع جهت توانمندسازی به مراکز مربوطه فرضاً اشتغال یا سایر حمایتهای لازم) فاقد متولی خاص کمکهای نقدی و غیر نقدی ماهیانه- اشتغال زایی محدود-مشاوره در کلینیکهای مددکاری ضعیف کمیته امداد- بهزیستی – بنیاد کودک – خیریه ها فقر ۳
اداره کار و امور اجتماعی فاقد متولی استخدامهای دولتی و خصوصی- وامهای خود اشتغالی متوسط بخش خصوصی- ارکان دولت بیکاری سرقت ۴

دادگستری (مجازات و توانمند سازی) وزارت دادگستری – وزارت کشور زندان ضعیف نیروی انتظامی – دادگستری سرقت ۵

بهزیستی – دادسرا فاقد متولی آموزشهای مختصر صدا و سیما- مشاوره های پراکنده کلینیکها و مراکز مشاوره- کار نشده نیروی انتظامی – دادگستری-بهزیستی –صدا و سیما- خشونتهای خانگی و خیابانی ۶

راهنمایی و رانندگی (مجازات و آموزش راهنمایی و رانندگی مجازاتهای نقدی-زندان- بیمه حوادث- آموزش ضعیف راهنمایی و رانندگی – دادگستری – صدا و سیما – بیمه ترافیک و رانندگی ۷

بهزیستی – کمیته امداد بهزیستی – کمیته امداد کمکهای نقدق و غیر نقدی – اشتغال زایی- مشاوره در کلینیک ها ضعیف بهزیستی کمیته زنان سرپرست ۸

بهزیستی – شهرداری (اسکان ، آموزش و توانمندسازی) وزارت کشور خدمات سرپایی ضعیف بهزیستی – شهرداری کودکان کار ۹

بهزیستی و دادسرا ( حمایت – آموزش – دادسرا) وزارت رفاه – کمیته امداد زندان – نگهداری- آموزش در صدا و سیما ضعیف نیروی انتظامی- دادگستری –بهزیستی – صداوسیما- کلینیکهای مددکاری و مراکز مشاوره زنان آسیب دیده خیابانی ۱۰

بهداشت و درمان – بهزیستی فاقد متولی آموزش در صدا و سیما و مدارس مشاوره در کلینیکها و مراکز مشاوره ضعیف مراکز مشاوره – صدا وسیما- کلینیک های مددکاریا والدین فاقد مهارتهای فرزند پروری ۱۱

بهداشت و درمان – بهزیستی – فاقد متولی آموزش صدا و سیما – مشاوره کلینیکها و مراکز مشاوره کار نشده مراکز مشاوره – صدا وسیم- کلینیک های مددکاریا زوجهای فاقد مهارتهای زناشویی ۱۲

دادسرا – بهزیستی فاقد متولی آموزش صدا و سیما کار نشده صدا و سیما شهروندان فاقد آداب شهروندی ۱۳

دادگستری فاقد متولی زندان – مجازات نقدی ضعیف دادگستری فساد اقتصادی ۱۴

بهزیستی فاقد متولی – کار نشده – ۱۵

بهزیستی- بهداشت و درمان فاقد متولی تغییر جنسی – مشاوره ها کارنشده بهداشت و درمان – بهزیستی اختلال جنسی ۱۶

کمیته امداد- بهزیستی وزارت کشور جمع آوری – نگهداری ضعیف نیروی انتظامی – شهرداری تکدی گری ۱۷

شهرداری وزارت کشور ارائه امکانانت زیستی و آموزشی – نضارت پلیسی – پایگاههای خدمات اجتماعی ضعیف نیروی انتظامی- بهزیستی- شهرداری حاشیه نشینی ۱۸

متولی های پیشنهادی در نوین بر اساس کد های مربوطه

مددکاری اجتماعی Social Work
مددکاری اجتماعی Social Work

۱-اعتیاد : وزارت کشور ۲- طلاق : فرهنگ و ارشاد ۳- فقر : وزارت رفاه ۴. بیکاری : وزارت کار ۵. سرقت : دادگستری ۶. خشونتهای خانگی و خیابانی : فرهنگ و ارشاد ۷. ترافیک : راهنمایی و رانندگی ۸. زنان سرپرست خانوار : بهزیستی ۹. کودکان کار و خیابان : کمیته امداد و فرهنگ و ارشاد ۱۰.زنان آسیب دیده خیابانی : بهزیستی ۱۱. فقدان مهارتهای فرزند پروری : آموزش و پرورش ۱۲. فقدان مهارتهای زناشویی : آموزش و پرورش ۱۳. فقدان آداب شهروندی : آموزش و پرورش ۱۴. فساد اقتصادی : دادگستری ۱۵. دروغ : آموزش و پرورش ۱۶. اختلال جنسی : بهداشت و درمان ۱۷. تکدی گری : وزارت کشور ۱۸. حاشیه نشینی : وزارت کشور

مددکار اجتماعی همراه یا مددکار اجتماعی خصوصی

مددکاری اجتماعی است که برحسب ضرورت زمانی، مکانی و یا شرایط خاص مراجع برای تسهیل گری در حل مشکل با مراجع در بیرون از اتاق مددکاری همراه می شود.قلمرو مددکاری اجتماعی نوین

هدف از نقش مددکار همراه

افزایش اعتماد به نفس در مراجع. حمایت عاطفی و روانی. ارائه الگوی عملی حل مشکل. پوشش دادن ضعف مراجع. ایجاد انگیزه عملی در مراجع

محدوده ارتباطی مددکار خصوصی با مراجع

رابطه رسمی و حرفه ای است. فعالیت صرفاً حول و حوش مشکل می باشد. به محض حل مشکل رابطه قطع یا محدود می گردد.

جایگاه قانونی مددکار خصوصی

توسط وزارت علوم یا بهزیستی یا کمیته امداد و یا… تأیید می گردد.

حق الزحمه مددکار خصوصی

بر حسب ساعتی یا توافق تعیین می گردد.

مددکاری اجتماعی نوین آیا به وزارت بهداشت و درمان وابسته است یا سایر نهادهای اجتماعی؟

برای پاسخ باید دید مددکاری اجتماعی از چه ابزارهایی استفاده می کند و همینطور چه اهدافی را دنبال می کند؟

ابزارهای مورد استفاده

روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، هنر، اخلاق، جمعیت شناسی، حقوق، پزشکی و … در حقیقت این ابزارها وسیله تشخیص مددکار هستند که با کمک آنها به ارزیابی مشکل و نهایتاً ارائه راه حل می پردازد.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا