لزوم تاسیس سازمانی برای ارتقاء سطح نشاط اجتماعی در کشور توسط دولت آینده 

سازمانی برای ارتقاء سطح نشاط اجتماعی

پروانه خفتان: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

با توجه به گسترش سریع شهر نشینی و افزایش زندگی تکنولوژیک، امروزه زندگی روزانه افراد جامعه با استرس و اضطراب بسیاری همراه است که سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند در چنین شرایطی توجه به سلامت روان افراد جامعه بسیار مهم است. شادی و نشاط به عنوان یکی از نیازهای روانی انسان، نقش تعیین کننده ای در تأمین سلامت روان فرد و جامعه دارد به‌طوریکه در کشورهای توسعه یافته تامین نشاط، شادی و سرزندگی شهری به یکی از دغدغه‌های اصلی نظام مدیریت شهری تبدیل شده است. شادی ونشاط عامل اصلی تغییرجوامع و اجتماعات شهری و روستایی و تحول و تکامل درونی انسانها است .در جوامع انسانیِ خوشحال وخرسند تولید بهتر، اقتصاد بیشتر و سالم‌تر خواهد بود. شادبودن اجتماعات انسانی یکی از عوامل موثر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و باعث توسعه پایدار در جامعه می‌شود. در محیط شاد ذهن انسان پویا، زبانش گویا و استعدادش شکوفا می شود .شاد بودن جامعه یکی از عوامل  کاهش نابسامانی های خانوادگی و افزایش میل و رغبت تحصیلی و دل به کار دادن و افزایش تولید  است و عدم یا کاهش وجود نشاط وشادابی موجب ایجاد آسیبها و نابه هنجاریهای گسترده اجتماعی و فرهنگی گردیده است.

احساس نشاط به متغیرهای متفاوت اجتماعی و فردی بستگی دارد. طبق پژوهش‌های صورت گرفته متغیرهای مانند امید به آینده، احساس عدالت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، فقدان احساس محرومیت، احساس امنیت، هم بستگی اجتماعی، پای بندی به اعتقادات دینی و  اعتماد اجتماعی از عوامل زمینه ساز نشاط اجتماعی در جامعه می‌باشند. در دولت آینده باید رئیس دولت به شادزیستی مردمی و نشاط اجتماعی  توجه ویژه ای داشته باشد  و با تاسیس سازمانی که متولی شاد زیستی مردم و نشاط اجتماعی است سعی کند تعاریف و استاندارهای مناسبی برای  نشاط اجتماعی براساس واقعیت‌های جامعه  در نظر بگیرد و با برنامه ریزی براساس واقعیت موجود سعی کند با مداخلات مثبت و سازنده در متغیرهای اجتماعی سطح نشاط اجتماعی در جامعه ارتقاء بدهد چرا که رسیدن به توسعه پایدار و مدیریت آسیبهای اجتماعی و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در جامعه بدون حس نشاط اجتماعی در جامعه امکان پذیر نیست.

  • سازمانی برای ارتقاء سطح نشاط اجتماعی
  • پروانه خفتان: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا