روز جهانی مددکاری اجتماعی؛ صلح و آرامش جهانی

الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست
دستم گیر که جز تو پناهم نیست
دستم گیر که دستاویز ندارم
و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم
الهی دانایی ده تا از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم، بنمای رهی که ره نمایانده تویی، بگشای در که در گشاینده تویی، من دست به هیچ دستگیری ندهم که اینان همه فانی اند و پاینده تویی.
اینک در عصری بسر میبریم که در اوج شکوفایی علوم و تکنولوژی است، با این همه در شرایطی به استقبال قرن بیست و یکم رفته ایم با اینکه بشریت در علوم پیشرفت کرده ولی در بحث سلامت روحی و انسانی پس رفت نموده و به نظر میرسد، شعار سال جاری در حوزه ی اجتماعی و مددکاری اجتماعی با محوریت احترام به شأن و حقوق همه انسانها در عمل نادیده انگاشتن این مهم در سطوح مختلف جامعه بشری است، درگیری های منطقه ای و‌ با ایجاد گسترش تفکرات افراطی ایدئولوژیکی ( داعشی، سلفی گری، طالبانسیم و …. ) که باعث کشتار بی رحمانه ی انسانها بدلیل جنگهای تحمیلی و بدنبال آن مهاجرتهای ناخواسته از موطن اصلی و فجایعی مانند غرق شدن کودکان بیگناه در دریا و بدرفتاری پلیس های مرزی با کوچ کنندگان، با این شرایط و با بازی سیاست مداران که چنین فجایع انسانی را ببار می آورند، از آنها جهت اصلاح جوامع بشری نمی توان انتظاری داشت، ولی انتظار ما از مددکاران اجتماعی در تمامی دنیا این است که با دیدگاهی جهان شمولی در قالب مددکاری اجتماعی جهانی طرح آگاهسازی بشریت را به مورد اجرا بگذارند، تا بر اساس این آگاهی ها جامعه ی جهانی را از شر دیدگاهای افراطی و غیرانسانی رهایی دهند و این مهم از طریق تشکلهای مددکاران اجتماعی در کل دنیا با یک فراخوان براساس این شعار جهان شمولی انجام پذیرد.
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافت می نشود جسته ایم ما
گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست
سخن با نام خدا آغاز شد و پایان نیز :
اول و آخر تویی ، ما در میان
هیچ هیچی که نیاید در بیان

نویسنده: مرتضی شاه محمد | مددکار اجتماعی

روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۶

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا