مفهوم توسعه پایدار و اهداف توسعه اجتماعی

توسعه پایدار اجتماعی:توسعه پایدار با فراهم کردن نیاز های حال جامعه، سبب ارتقا و بهبود شرایط و ایجاد بستری برای رشد، شکوفایی و تحقق توانایی های تمام انسان ها میشود.

تعریف توسعه پایدار

در طول تاریخ همواره افزایش دانش و فهم بشر و پیشرفت در زمینه های گوناگون، سبب ظهور مفهومی به نام توسعه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است. این توسعه در صورت ارتقا و بهبود شرایط موجود و رسیدن به وضعیتی مطلوب و پایدار، با عنوان توسعه پایدار شناخته میشود.

تعاریف و تعابیر متعددی مفهوم توسعه پایدار و اهداف و چارچوب های آن را تحت پوشش قرار می دهند. تعریف توسعه پایدار در واقع سازماندهی و بکارگیری منابع مختلف اعم از مالی، طبیعی و یا نیروهای انسانی به صورت صحیح و مناسب در راستای رفع نیاز های امروز و آینده ی جامعه، به صورت مستمر و رضایت بخش است. به عبارت دیگر توسعه پایدار، توسعه ای است که فراهم کننده نیاز های حال جامعه بدون آسیب به نیاز های نسل آینده باشد.

مشارکت و همبستگی عمومی برای دستیابی به توسعه پایدار
مشارکت و همبستگی عمومی برای دستیابی به توسعه پایدار

اهداف توسعه اجتماعی و راه رسیدن به این توسعه و شکوفایی

اهداف توسعه پایدار به طور کلی حول محور مشارکت برای دستیابی به سعادت بشر و ایجاد صلح در سراسر جهان قرار دارد. توسعه پایدار دارای ابعاد گسترده ای است که بعد اجتماعی با اهداف و اصول توسعه مطلوب یکی از این ابعاد می باشد. تمرکز و هدف توسعه اجتماعی، ارائه خدماتی در راستای حفاظت از سرمایه های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی از طریق همبستگی و فعالیت های سازنده و متقابل است.

از جمله اهداف اساسی و شرح چگونگی توسعه پایدار اجتماعی

  • ریشه کن کردن تمام اشکال فقر در جامعه
  • بهبود زندگی افراد جامعه در تمام سنین از طریق توسعه و ارتقای رفاه و ایجاد شغل مناسب
  • فراهم سازی و افزایش فرصت های آموزش باکیفیت، فراگیر و همگانی برای تمام اقشار جامعه
  • فراهم سازی بستر هایی برای توانمند سازی تمام زنان و دختران و ایجاد برابری جنسیتی و پایان دادن به تمام تبعیض های وارده از سوی جامعه به این قشر
  • گسترش صلح و عدالت اجتماعی در تمام سطح جامعه از طریق سازماندهی نهاد های موثر و پاسخگو
  • فراهم سازی زمینه های احترام به تفاوت های قومی، نژادی و فرهنگی و تامین فرصت های برابر برای رشد، شکوفایی و تحقق توانایی های تمام بشریت
  • و…

سایر ابعاد توسعه پایدار نیز دارای اهداف و الگوهایی هستند. این اهداف ارتباطی تنگاتنگ با اهداف ابعاد دیگر دارند. به طوری که با بر هم نهی و تاثیر بر یکدیگر، سبب دستیابی جامعه به رشد و توسعه همه جانبه در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میشوند. با بکارگیری روش ها و ابزار های نوین و تدوین برنامه های جدید، میتوان در راستای تحقق آرمان های این توسعه گام برداشت.

مهمترین اصل تحول و دستیابی به توسعه اجتماعی

مشارکت و تمرکز افراد جامعه بر اهداف توسعه پایدار، یکی از مهم ترین اصول تحول و دستیابی به زندگی سعادتمندانه و رفع موانع و توسعه چشمگیر و پایدار است. این مشارکت مستلزم مدیریت صحیح و تصمیم گیری درست در تمام ابعاد و نوآوری و تغییر نگرش به جهان پیرامون می باشد.

ارکان و اهداف توسعه پایدار
ارکان و اهداف توسعه پایدار

نویسنده: دکتر جواد طلسچی یکتا
مدیر رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا