باشگاه تاب آوری؛ تاب آوری فردی و معنویت “قسمت دوم”

تاب آوری فردی و معنویت “قسمت دوم” | یادداشت اختصاصی زهرا نیا زاده | روانشناس؛ مترجم و عضو تیم تخصصی تاب آوری انجمن ازدواج و خانواده کشور: باورهای شخصی و ارزش های حاکم بر زندگی  درمیزان اشتیاق و فداکاری برای دستیابی به اهداف از موضوعات بسیار مهم است پیشروی، رشد و حتی جان سالم به در بردن ازفجایع و مصیبت های طبیعی وانسان ساخته همانند سیل و زلزله و یا جنگ و بیماریهای صعب العلاج به میزان انطباق پذیری و سازگاری آدمی مرتبط اس  و یا رسیدن به سطحی از تعادل، پس از به وجود آمدن اختلال که با وضعیت قبل از سانحه برابری یا مطابقت میکند البته در مواردی مشاهده میگردد.

تاب آوری فردی و معنویت

تاب آوری موفقیت در انطباق است که بصورت ویژه در شرایط نامناسب و فرساینده قدرت نمایی می کند بعبارت دیگرتاب آوری و معنویت در یک جمع جبری و بصورت فرآیندی دستیابی به نتیجه ای خوب در پیچیدگی هایی است که تعاملات ما بین عوامل تهدیدکننده و فاکتورهای محافظت کننده را رقم میزند که روشن است حفظ این نتیجه نیز خود ازدستاوردهای دیگرتاب آوری بشمار میآید.

توانمندی، تکامل و تعادل بویژه در شرایط خطرناک جز با معنامندی و تاب آوری ممکن نخواهد بود

 در عرصه خانواده نیز برهمگان روشن است که باورها و سیستم اعتقادی روش مواجهه و کارآیی وحتی معنی سختی و تفسیر آن را تعیین میکند. در واقع همین سیستم های اعتقادی، معانی و نگرشهاست که انعطاف ، توانایی و تاب آوری افراد و خانواده ها را درمخاطرات ومسیر پرفراز وفرود رشد وتکامل را پشتیبانی میکند.

از قرار معنویت دانش و آگاهی ویژه ای ازجهان هستی و نیرویی فراتر از ابعاد مادی است و این پیوندی پایداربا زنده مانی و زندگانی است .

انسانیت انسان در گروه معنویت است و بازسازی خسارت وارده به این معنا مأموریت تاب آوری است. معنویت و تاب آوری در مواجهه موفق با مسائل ریز و درشت زندگی کمک می کنند که آرامش و سلامت ثمره معنویت و تاب آوری است .

 البته پژوهشهای متعددی در نتایج خود نیز اعلام کرده اند که بین تاب آوری و معنویت با سلامت روانی، بهباشی و سلامت جسمی، و رضایتمندی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مهربانی و ملایمت ثمره معنویت آدمی است انسان معنامند از توانایی و تاب اوری بیشتری برخورداراست و زندگی پویا و پرطراوتی را تجربه میکند.

و البته معنویت و اعتقادات مذهبی قادر است تاب آوری افراد را در برابرسختی ها افزایش دهد که این هم از قضا در مطالعات متعدد مورد تأکید واقع شده است .

مسأله ی دیگری که بواسطه معنویت موضوعیت یافته است امکان اسناد و تفسیری از رویدادهای غیر قابل پیش بینی و یاغیر قابل کنترل است که در کاهش اثرات مخرب حوادث بطرز چشمگیری تأثیر دارد، حتی نسبت دادنِ حوادثِ منفی به عواملی خارج از اراده و کنترل افراد تا حدود زیادی منجر به خوش بینی خواهد شد و همگی این موارد در توسعه تاب آوری و توانایی افراد در برابرسختی ها موثر است و از همین طریق هم تجربیات اوج و معنویت برای آدمی، هدفمندی، خوش خلقی و خودکارآمدی، شکیبایی و صبوری را به ارمغان می آورد

ساختار و رفتار مذهبی جامعه همچنین موجب احساس آرامش و مدیریت بهتری را بر اوضاع و احوال به ویژه در روزهای سخت و بحرانی بهمراه دارد بررسی بیشتر و شناخت مشکل و مسأله در کنار مفاهیمی چون توسل و توکل و ایمان به نیرویی مافوق نیروهای بشر واقعاً میتواند مایه آرامش خاطر وتاب آوری بیشر باشد .

این نیروی برتر که همان خداوند مهربان و بخشنده است می تواند در در تمامی مراحل زندگی، در عبور از روزهای سخت و ناکامی ها و تجربه شکست های تمام عیار حتی ما را یاری کند که توانایی و تاب آوری داشته باشیم شجاع و دلیر باشیم و کلام آخر اینکه خداوند است که همیشه در همه حال تاب آوری وتوانایی، سرافرازی و سربلندی ما را تضمین می کند از این رو بسیار ضروری است که در تقویت معنامندی و ارتقای معنویت توانایی و تاب آوری انسان را نیز مدنظر قرار دهیم.

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا