تاب آوری خانواده، بنیان ها و علل

نویسنده: دکتر جواد طلسچی یکتا، مدیر و موسس خانه تاب آوری ایرانیان

تاب آوری خانواده ها منشعب از کنش هایی است که دائر بر حفظ ثبات نظام باورها، رفتارها و ارتباطات در برابر تغییرات تلقی می شود.

نگاهی ریشه ای به تاب آوری خانواده

جایگاه خانواده در تاثیر و تاثری دو طرفه درک و بررسی می شود. زیرا از سویی نظم و آرامش اجتماعی را هدایت می کند و از سوی دیگر فرد و روابط بین فردی را شکل می دهد.

تاب آوری خانواده در دوران پر پیچ و تاب فردی و اجتماعی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.

اصول ایجاد تاب آوری راهبردی در خانواده با در نظر داشتن بنیان هایی چون حفظ نظام باورها در برابر تلاطمات فردی و اجتماعی، تعهد و مسئولیت پذیری افراد در خانواده، همکاری و تلاش اعضا برای ارتقا روابط بین فردی در خانواده و در نهایت تقویت مهارت ها و صفات شخصیتی تاب آوری شکل و ساختار می یابد. لذا تاب آوری خانواده امری است که در مدار رشد شخصیتی از سویی و از سوی دیگر در مرحله کنش های متقابل اجتماعی قوام می یابد.

نکته بسیار مهم در حوزه شکل گیری خانواده تاب آور در مقوله نظام باورها نهفته است. این مسئله را می توان مهمترین رکن روانی مسئله تاب آوری دانست.

ساخت نظام باورهای مثبت اندیش و امیدوار در کنار درک تغییرات و ناملایمات احتمالی پیش رو، ظرفیت های همکاری و تلاش افراد را در این بستر افزایش می دهد. اما مسائل فوق را باید بر محور توانایی های درونی خانوادگی برای افزایش تاب آوری در نظر داشت. در کنار کُنش های درون خانوادگی، تاب آوری وابسته به عوامل خارجی نیز هست. این عوامل شامل، حمایت های اجتماعی، امنیت شغلی و مالی اعضای خانواده است.

در حقیقت، دیالکتیک بین عوامل بیرونی و درونی عامل قوام بخش خانواده تاب آور است.

خانواده تاب آور
خانواده تاب آور

پایداری خانواده مبنای تاب آوری

از جمله مهمترین ویژگی هایی که می تواند تاب آوری خانواده را افزایش دهد، ثبات و پایداری اصل خانواده است.

بدین معنا که به هر میزان پایبندی و تعهد زوجین در ازدواج محکم تر باشد، تاثیر آن در گذر از ناملایمات و تاب آوری خانواده بیشتر است. این مسئله ذیل مقوله همراهی طرفین طبقه بندی می شود.

افزایش صمیمیت بین اعضای خانواده نیز تابعی از استحکام بنیان تعهد پدر و مادر تلقی می شود. لذا در مقوله اصول ایجاد تاب آوری راهبردی در خانواده مهارت آموزی زوجین در ابتدای زندگی مشترک، آموزش مهارت های زندگی در حین گذران زندگی و همچنین آسیب شناسی چالش های احتمالی بسیار ضروری است.

در نهایت، باید ظرفیت سلامت روان افراد را در کنار حمایت های اجتماعی از آنها در نظر داشت تا بتوان بصورت پایدار خانواده تاب آور را در اشکال مختلف ترویج نمود.

پایداری خانوادگی
پایداری خانوادگی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا