بررسی عوامل اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان در شرق تهران

چکیده: زمینه و هدف: احساس امنیت از جمله اساسی ترین نیازهای بشری است و تامین آن نخستین ودر عین حال عمده ترین وظیفه دولت هاست. احساس امنیت را می توان یکی از پدیده های روانی اجتماعی مطرح نمود که دارای ویژگی ها و مولفه های مختلفی می باشد ، احساسی که ناشی از برداشت های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است. پژوهش حاضر به نقش عوامل اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان در شرق تهران می پردازد.
روش بررسی: روش مطالعه از نوع پیمایشی است. بر اساس روش توصیفی و تحلیل همبستگی دنبال شده است. جامعه آماری شامل زنان واقع در گروه سنی ۶۴ – ۱۵ ساکن در منطقه ۴ تهران می باشند که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد ۱۲۵ نفر از آنها بصورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روش جمع‌آوری اطلاعات بر مبنای پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده که پس از مطالعه مقدماتی، بر اساس طیف لیکرت، پرسشنامه اولیه تنظیم و پس از انجام مرحله پیش آزمون pre-test پرسشنامه نهایی تدوین و در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ اجراء گردید. آزمونهای مختلف از جمله: آلفا ـ روش دو نیمه کردن و معادل و معادل دقیق سطح بالای اعتبار و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات را اثبات کرد.تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن) می باشد.
نتایج : یافته ها نشان داد بین متغیرهای عوامل اجتماعی و روانی از جمله افزایش سن زنان ، وضعیت تاهل ، سطح تحصیلات ، جامعه پذیری و مهارت های زندگی ، اعتماد اجتماعی و تشویش و اضطراب زنان با متغیر احساس امنیت اجتماعی زنان رابطه معنی دار وجود دارد. ( ۵۰/۰> p).

واژه‌های کلیدی:
احساس امنیت ،امنیت اجتماعی ، عوامل اجتماعی و روانی ، زنان ، شرق تهران

برای دریافت کل مقاله اینجا کلیک کنید.

فاطمه حسین زاده جنیدی
مددکار اجتماعی

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا