سلسله یادداشتهای کوتاه به مناسبت فرا رسیدن اولین کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی (یادداشت یکم)

«اجرای سیاست های روانپزشکی جامعه نگر برای مجرمین با اختلال روانی»

دکتر فهیمه سعید؛ روانپزشک
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

از سال ها قبل به دنبال جنبش موسسه زدایی بسیاری از کشورها تلاش کردند که از بستری بیماران با اختلال روانی اجتناب کرده و درمان و بازتوانی آنها را در سطح جامعه انجام دهند که به این منظور خدمات روانپزشکی جامعه نگر را گسترش دادند. به طور مشابه در حال حاضر در اکثر نقاط جهان این تمایل وجود دارد که مجازات جایگزین حبس تعیین شود و یا حبس با تدابیر مشخصی خارج از زندان و در محیط زندگی فرد اجرا شود.

در حال حاضر در کشور ما هم روانپزشکی جامعه نگر و هم سیاست کاهش حبس در حال گسترش است.

آیا وقت آن نرسیده که این دو رویکرد را در مورد مجرمین با اختلال روانی ادغام و اجرا کنیم؟
به طور مثال مجرمین با اختلال روانی که برای خود یا دیگران خطرناک نیستند، طول محکومیت خود را در شرایط کنترل شده و در جامعه بگذرانند و همزمان از خدمات روانپزشکی جامعه نگر نیز بهره مند شوند.

یادداشت کوتاه دکتر فهیمه سعید؛ روانپزشک و استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مناسبت فرا رسیدن اولین کنگره ملی چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی (یادداشت یکم)

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا