اثربخشی آموزش برنامه توانمندسازی بر خودشناسی و احساس ارزشمندی معتادان بهبودیافته

از سری مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

این مطلب یکی از مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد می باشد که توسط یکی از مددکاران اجتماعی ایران به نام آقای سید مهدی عظیمی تهیه و گردآوری شده است که ضمن پذیرش در این کنگره بین المللی، مورد سخنرانی توسط ایشان نیز واقع گردید.

در توضیح بیشتر قابل به ذکر است شانزدهمین کنگره دانش اعتیاد، در تاریخ ۳۰،۲۹ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه دانش اعتیاد در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

اثربخشی آموزش برنامه توانمندسازی بر خودشناسی و احساس ارزشمندی معتادان بهبودیافتهاثربخشی آموزش برنامه توانمندسازی بر خودشناسی و احساس ارزشمندی معتادان بهبود یافته

چکیده: هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش برنامه توانمندسازی بر خودشناسی و احساس ارزشمندی معتادان بهبود یافته است.

روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است، جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از معتادین بهبود یافته در مراکز نگهداری شهرستان کرج بودند. به منظور نمونه گیری، تعداد ۳۰ نفر از بهبودیافتگان این مراکز بصورت نمونه و با بهره گیری از روش نمونه برداری تصادفی، از بین جمعیت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) جایگزین شده و یک هفته قبل از انجام مداخله، هرکدام از شرکت کنندگان یک بار پرسشنامه‌های خودشناسی و احساس ارزشمندی را به عنوان پیش آزمون پاسخ دادند.

سپس مداخله ای براساس آموزش برنامه توانمندسازی به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای برای این افراد که درگروه آزمایش قرار داشتند به صورت گروهی انجام گرفت.

یافته‌ها و نتایج این پژوهش نشان داد، بعد از خارج کردن تأثیر پیش آزمون، اختلاف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون وجود دارد. بنابراین فرضیه صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به این معنا که برنامه توانمندسازی بر خودشناسی و احساس ارزشمندی معتادان مرد بهبود یافته تاثیرگذار است. در نتیجه می‌توان بیان کرد آموزش برنامه توانمندسازی بر خودشناسی و احساس ارزشمندی معتادان مرد بهبودیافته موثر است.

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی، احساس ارزشمندی، خودشناسی، معتادین

جهت دریافت فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.

اثربخشی آموزش برنامه توانمندسازی بر خودشناسی و احساس ارزشمندی معتادان بهبودیافتهسید مهدی عظیمی، مددکار اجتماعی
کارشناس ارشد توانبخشی خانواده
sedmehdiazimi@gmail.com

 

چکیده مقاله به زبان انگلیسی | جهت مشاهده مطلب کلیک کنید

The effectiveness of empowerment program training on self-knowledge and improved addicts’ sense of self-worth

Abstract: The aim of this research is to investigate the effectiveness of empowerment program training on the self-knowledge and self-worth of drug addicts. Method: The current research is a semi-experimental study, the statistical population of the research included a number of drug addicts who have recovered in the care centers of Karaj city. For the purpose of sampling, 30 people who have recovered from these centers were selected as a sample and using the random sampling method from the available population and were replaced in two experimental groups (15 people) and control (15 people) and a One week before the intervention, each of the participants answered self-knowledge and self-worth questionnaires as a pre-test. Then, an intervention based on empowerment program training for 10 sessions of 90 minutes was conducted for these people who were in the experimental group. The findings and results of this research showed that, after removing the effect of the pre-test, there was a significant difference between the average scores. There are two groups in the post-test. Therefore, the null hypothesis is rejected and the opposite hypothesis is confirmed. In this sense, the empowerment program has an effect on the self-knowledge and self-worth of recovered male addicts. As a result, it can be said that empowerment program training is effective on the self-knowledge and self-worth of male drug addicts

اثربخشی آموزش برنامه توانمندسازی بر خودشناسی و احساس ارزشمندی معتادان بهبودیافته

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران
دکمه بازگشت به بالا